Grafika ilustrująca wpis: Zmiany w reklamacjach 2023 – nowe zasady sprzedaży internetowe. Zmiany w reklamacjach, co nowego? Zmiany w reklamacjach, kiedy wejdą w życie? Zmiany w reklamacjach, które wprowadza Dyrektywa Omnibus będą spore. Dowiedz się o nich więcej i przygotuj swój biznes.

Zmiany w reklamacjach 2023 – nowe zasady sprzedaży internetowej

Czas czytania: 7 minut

Jeszcze w tym roku czeka nas zmiana w regulacjach dotyczących praw konsumenta. Zmiany w reklamacjach bardzo mocno dotkną sprzedawców internetowych. Mimo że przepisy jeszcze nie obowiązują, to warto być przygotowanym na nadchodzącą reformę i w sposób przemyślany wprowadzić w życie nowe procedury. Konsumenci i sprzedawcy będą musieli stosować się do nowych regulacji dotyczących reklamacji. Czego nowego możesz spodziewać się w reklamacjach?

„Dyrektywa Omnibus” – te dwa słowa w 2022 roku już zdążyły zrobić sporo szumu. O co chodzi? Czy Dyrektywa Omnibus już obowiązuje? Odpowiem po prawniczemu – „to zależy”… Dyrektywa Omnibus to prawo Unii Europejskiej, do którego my, będąc państwem członkowskim, musimy się stosować… Ale!

Prawo unijne, jakim jest dyrektywa wymaga implementacji, czyli wprowadzenia do polskiego systemu prawa. Innymi słowy, niezbędne jest wprowadzenie polskiej ustawy, która zawierałaby zapisy realizujące założenia wynikające z dyrektywy. Do tej pory jeszcze (a mamy październik 2022 roku) taka ustawa nie została wprowadzona.

Co więcej! Dyrektywa Omnibus jest jedną z trzech dyrektyw, które zostaną wprowadzone w życie nową ustawą. Chodzi o:

  1. Dyrektywę Omnibus,
  2. Dyrektywę towarową,
  3. Dyrektywę cyfrową.

To na ich podstawie znowelizowana zostanie między innymi ustawa o prawach konsumenta, do której dodane zostaną nowe regulacje dotyczące właśnie reklamacji.

Zmiany w reklamacjach, co nowego?

Konsument musi wiedzieć od kogo kupuje…

Po pierwsze, przed zawarciem umowy za pośrednictwem platformy internetowej, konsument będzie musiał uzyskać informację czy daną umowę zawrze z przedsiębiorcą czy z osobą niebędącą przedsiębiorcą.

Oznacza to, że na platformie internetowej będzie trzeba zamieścić odpowiednie informacje tak, aby konsument nie mógł zarzucić sprzedawcy, że ten nie dostosował się do nowych przepisów, czy to poprzez niewystarczające poinformowanie konsumenta, czy też przez zamieszczenie informacji o sprzedawcy w złym miejscu.

ZOBACZ PRAKTYCZNĄ KARUZELĘ NA MOIM INSTAGRAMIE W TYM TEMACIE >

Dlaczego to takie ważne? Jeśli kupuję daną rzecz od przedsiębiorcy – obowiązują wszystkie znane nam przepisy dotyczące zwrotów, zawarte w ustawie o prawach konsumenta. Oznacza to, że jeśli konsument zawiera na odległość umowę z przedsiębiorcą, ma on (co do zasady) prawo zwrotu danego towaru w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia.

Jeśli daną rzecz kupi od innego konsumenta – wtedy takie uprawnienie nie jest aktualne, a zakupionej rzeczy nie będzie mógł zwrócić. Obligatoryjna informacja o sprzedawcy ma wyeliminować ewentualne nieporozumienia na tym polu.

“Art. 12a. [proponowane brzmienie ustawy o prawach konsumenta]

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość, o:

(…)

3) niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest przedsiębiorca”.

Jeśli chcesz sprawdzić czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem, POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

Audyt prawny biznesu online i strony www
Audyt prawny biznesu online i strony www

Rękojmia w ustawie, nie w kodeksie

Obecnie zasady dotyczące rękojmi za wady rzeczy możemy znaleźć wyłącznie w kodeksie cywilnym. Po wprowadzeniu zmian rękojmię będzie regulować ustawa o prawach konsumenta. Znajdziemy w niej zasady rękojmi, z której będą mogli skorzystać konsumenci i przedsiębiorcy działający na prawach konsumenta, czyli tacy, których zakupy nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

“Art. 43b. [proponowane brzmienie ustawy o prawach konsumenta]

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, powinien:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, zuwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3)  być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru”.

Ludzie, grafika do wpisu zmiany w reklamacjach 2022 /2023
Zmiany w reklamacjach, co nowego? https://unsplash.com/photos/q3o_8MteFM0

Nowe zasady reklamacji

1. Dłuższy czas przedawnienia praw wynikających z rękojmi

Termin przedawnienia roszczeń zostanie znacznie przedłużony, ale będzie zależał od terminów ogólnych zastrzeżonych w kodeksie cywilnym. Brzmi jak czarna magia? Już tłumaczę.

Obecnie termin przedawnienia praw wynikających z rękojmi wynosi 2 lata. Oznacza to, że od momentu otrzymania zakupionego produktu, konsument przez 2 lata może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

Po wprowadzeniu zmian termin dwóch lat pójdzie w niepamięć, a w zamian zastosowanie będą miały przepisy ogólne, dotyczące przedawnienia zawarte w kodeksie cywilnym, które są znacznie dłuższe. W przypadku konsumentów termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, natomiast roszczenia przedsiębiorców przedawniają się z upływem lat 3.

Po wprowadzeniu w życie nowelizacji konsument będzie mieć aż 6 lat, żeby skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi.

“Art. 118 kodeksu cywilnego

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

2. Towar niezgodny z umową

Zmiany będą dotyczyć również kwestii niezgodności towaru z umową – jej definicji oraz terminu domniemania niezgodności towaru z umową. To bardzo istotne zwłaszcza z perspektywy konsumenta, biorąc pod uwagę fakt, że pojęcie niezgodności z umową może niejednokrotnie być mocno subiektywne w zależności od strony. 

Nowe przepisy wprowadzą konkretną definicję niezgodności towaru z umową. Umożliwi uniknięcie lub przynajmniej ograniczenie ewentualnych sporów pomiędzy sprzedawcami i konsumentami.

Dodatkowo wydłużony zostanie okres, w którym domniemywa się, że towar był już niezgodny z umową. Obecnie jeśli konsument zgłosi niezgodność towaru z umową zakłada się, że produkt był niezgodny z umową do roku od dnia wydania rzeczy. Nowa ustawa wydłuży ten okres do dwóch lat!

Dodatkowo ustawodawca planuje poszerzyć regulacje związane z niezgodnością towarów z umową i bezpośrednio objąć nimi również treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem platform internetowych.

“Art. 43c. [proponowane brzmienie ustawy o prawach konsumenta]

1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności z umową”.

Ludzie, grafika do wpisu zmiany w reklamacjach 2022 /2023
Nowe zasady reklamacji

3. W pierwszej kolejności naprawa

Duże zmiany pojawią się również w prawach konsumenta dotyczących ewentualnych roszczeń, które przysługują przy uznaniu reklamacji.

Aktualnie konsument, jeśli towar jest niezgodny z umową, może żądać, aby sprzedawca obniżył cenę towaru albo odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi pełną cenę produktu. Ta regulacja nie należy do najprzyjemniejszych względem sprzedawców internetowych.

Nowelizacja zakłada, że w przypadku uznania reklamacji, towar będzie musiał zostać w pierwszej kolejności naprawiony albo wymieniony na nowy.

Dopiero w sytuacji, kiedy naprawa czy wymiana towaru nie będzie możliwa, wtedy konsumentowi będzie przysługiwać prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Co więcej, w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca będzie miał 14 dni na dokonanie zwrotu określonej kwoty.

“Art. 43d. [proponowane brzmienie ustawy o prawach konsumenta]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową (…).

Art. 43e. 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

(…)

3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny”.

Zmiany w reklamacjach, kiedy wejdą w życie?

Zanim poznamy konkretną datę wejścia zmian w życie, projekt ustawy musi zostać przegłosowany, a w dalszej kolejności podpisany przez prezydenta. Wtedy będziemy mieć pewność, że planowane nowelizacje już nie zmienią swojej formuły. Nie będzie też żadnych wątpliwości co do konkretnego terminu wejścia w życie ustawy.

W obecnym projekcie ustawodawca zakłada, że zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji… Bez dwóch zdań jest to termin bardzo krótki, zwłaszcza biorąc pod uwagę powszechny obowiązek zastosowania regulacji przez wszystkich sprzedawców internetowych.  Konkretną datę będzie można określić w zależności od terminu ogłoszenia ustawy.

O dokładnym terminie wejścia w życie ustawy będziemy informować w #LBO.

ZOBACZ PRAKTYCZNĄ KARUZELĘ NA MOIM INSTAGRAMIE W TYM TEMACIE >

Webinar już za nami, ale ciągle możesz go obejrzeć. Zapoznaj się z czekającymi nas zmianami i przygotuj na nie. Kliknij w grafikę poniżej i kup już teraz! Zapoznaj się również z produktami, których będziesz potrzebować, gdy zmiany wejdą, a ja udostępnię ich aktualizację. Na razie możesz kupić je taniej, jednak po zaktualizowaniu cena pójdzie w górę, ponieważ to ogrom pracy. 

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym w tym zakresie, skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością omówię z Tobą WYBRANE TEMATY od strony prawno-praktycznej. Napisz do mnie tutaj >> kontakt@legalnybiznesonline.pl

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

 

Stan prawny na dzień 18.10.2022 r.

Obrazek wyróżniający, źródło: https://unsplash.com/photos/cckf4TsHAuw