Udostepnij

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe prawa i obowiązki

Od kilku dni w naszym kraju mamy nową specustawę. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tarcza antykryzysowa 3.0.

Kolejny akt prawny, który wnosi poprawki do wcześniej już uchwalonych ustaw. Jedną z przyczyn takich zmian, jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

Jak wiadomo bez żadnego ostrzeżenia wtargnął on w nasze życie i z dnia na dzień całkowicie zmienił naszą codzienność.
Od marca staramy się żyć normalnie, ale na zupełnie innych warunkach niż dotychczas. 

Tarcza antykryzysowa 3.0. – co zmienia? 

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Na pierwsze miejsce zasługuje zmiana na plus w postaci poszerzenia kręgu uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS. Mowa o osobach, które korzystają z tzw. ulgi na start.

Do tej pory ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS mogły skorzystać tylko dwie grupy przedsiębiorców:

 • zatrudniający do 9 pracowników włącznie, 
 • niezatrudniający, którzy nie przekroczyli progu przychodów (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  w gospodarce narodowej w 2020 r.).

Wcześniej wykluczeni z pomocy, zostali jednak wzięci pod uwagę.

Mowa tutaj o przedsiębiorcach korzystających z Ulgi na start! Jak dobrze wszyscy pamiętamy, po analizie pierwszych specustaw, było wiadomo, że tacy przedsiębiorcy nie są zaliczani do kręgu uprawnionych. Tarcza 3.0. zmieniła jednak tę sytuację.

Jakie warunki musi spełnić płatnik korzystający z Ulgi Na Start, aby móc skorzystać ze zwolnienia ze składek?

 • zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
 • działalność musi być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,

ALBO

 • przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. ale jednocześnie dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 7000 zł.

Jednak to nie koniec zmian w zakresie tej formy wsparcia. Tarcza 3.0. przewiduje również zmiany dla osób, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie albo zatrudniają WYŁĄCZNIE pracowników młodocianych.

Skorzystaj z wyjątkowej ceny na e-booka o Tarczy Antykryzysowej!

9

Podsumowując – kto ostatecznie może złożyć wniosek ze zwolnienie w opłacaniu składek ZUS?

Możesz skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, jeżeli:

 1. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Opłacasz składki za swoich pracowników, a więc byłeś zgłoszony jako ich płatnik:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,
 1. opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia:
  • przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. , ale jednocześnie dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może być wyższy niż 7000 zł.
 2. wykonywałeś działalność przed 1 kwietnia 2020 r.,
 3. jesteś przedsiębiorcą, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych i byłeś zgłoszony jako płatnik składek swoich pracowników:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

możesz skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

 1. korzystasz z ulgi na start – zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., prowadziłeś działalność przed 1 kwietnia 2020 r., przychód z Twojej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., albo przychód może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. ale jednocześnie dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może być wyższy niż 7000 zł.
 2. jeżeli zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych (ale przysługuje Ci zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek),
 3. korzystasz z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +),
 4. Twoja firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r.

Więcej o Uldze Na Start znajdziesz w artykule:

https://legalnybiznesonline.pl/ulga-na-start-to-pulapka/

Lifting w świadczeniu postojowym i mikropożyczce, a Tarcza Antykryzysowa 3.0

W tych dwóch formach wsparcia poszerzono grono tych, którzy będą mogli z nich skorzystać. Jak można przeczytać w nowej specustawie, aby złożyć wniosek o mikropożyczkę czy świadczenie postojowe w ZUS, należy oświadczyć, że prowadziło się działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Wcześniej dla świadczenia postojowego był to termin 1 lutego 2020 r., a dla mikropożyczki 1 marca 2020 r. 

W związku z powyższym, większa ilość przedsiębiorców może wnioskować o te dwie formy wsparcia. Jest to podyktowane tym, że ciągle znajdujemy się w stanie zagrożenia epidemicznego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy przecież w dalszym ciągu nie mogą legalnie pracować, ze względu na panujące zakazy.

Więcej o mikropożyczce pisałam w tym artykule:

https://legalnybiznesonline.pl/mikropozyczka-jak-z-niej-skorzystac-poradnik/

Nowości Tarczy antykryzysowej 3.0.

Było o tym co nowego w znanych nam już formach wsparcia. Czas więc teraz na kompletne nowości.

Zwiększenie kwoty wolnej od egzekucji

Ta zmiana dotyczy sytuacji pracowników. Ale tym, którym w związku z pandemią koronawirusa, zostało obniżone wynagrodzenie za pracę lub też zostali zwolnieni z pracy. Projektowana zmiana ma na celu ochronę pracownika i jego rodziny przed całkowitą utratą majątku.

Chodzi tutaj o tych pracowników, którzy są dłużnikami, a więc wobec których komornik prowadzi postępowania egzekucyjne. Wówczas takiemu pracownikowi, komornik ma prawo zająć pensję i dokonać z niej potrąceń celem spłaty zadłużenia. Oczywiście nie całości. Część wypłaty pozostaje wolna od potrąceń. I właśnie o tej wolnej od potrąceń części, mowa w nowej Tarczy 3.0.

Jak można przeczytać w art. 52 ust.1 nowej specustawy:

Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Podsumowując – ustawodawca uznał, że dotychczasowa kwota 1920 zł (minimalne wynagrodzenie), która była wolna od potrąceń komorniczych, staje się niewystarczająca. Zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w naszym kraju i tym samym powiększył tą kwotę w myśl przytoczonego przepisu.

Kolejna ważna zmiana dotyczy Kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej sprzedaży nieruchomości.

Ochrona przed wymuszeniem sprzedaży nieruchomości 

Specustawa – Tarcza Antykryzysowa 3.0 – wprowadza nowy przepis:

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) po art. 387 dodaje się art. 3871 w brzmieniu:

„Art. 3871. Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub 

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.”.

To rozwiązanie to przede wszystkim parasol ochronny dla osób fizycznych. Czasem podstępem zmuszone są do dokonywania niekorzystnych dla nich rozporządzeń nieruchomością, w której zamieszkują. Najczęstszą przyczyną takich działań jest po prostu niekorzystna umowa pożyczki, która stanowi pretekst do tego typu działań.

Ofiarami tego typu zdarzeń, o których nieraz słyszeliśmy, były najczęściej osoby starsze lub w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Wówczas oszuści wykorzystując ich niewiedzę, dokonywali przejęcia za śmieszne pieniądze, nieruchomości stanowiących dorobek życia swoich ofiar.

Jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu kup e-booka o Tarczy Antykryzysowej. Teraz w nowej niższej cenie!

9

Przepisy antylichwiarskie – ochrona przed chwilówkami

Tarcza antykryzysowa 3.0. wprowadza również zmiany w Kodeksie karnym:

Art. 8. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) w art. 304 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

§ 2. Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie.”.

Wprowadzone zmiany zostały podyktowane tym, że w obecnej sytuacji, kiedy ludzie zaczną tracić pracę czy też zmniejszy im się pensja, będą potrzebować dodatkowego zastrzyku gotówki. Nierzadko w formie chwilówki.

I właśnie ten przepis ma ich uchronić przed wpadnięciem w pętle zadłużenia w postaci ciągle rosnących kosztów pożyczki, których nie będą w stanie spłacić. Przepis ten ma więc być przestrogą dla lichwiarzy, którzy wykorzystując trudną sytuację ekonomiczną, będą próbowali wprowadzić dodatkowe koszty pożyczki.

Podsumowanie zmian – tarcza antykryzysowa 3.0.

Pamiętaj jednak, że to tylko niektóre zmiany dokonane na przełomie ostatnich dni i tygodni. Wiele zmieniło się także w kwestiach, o których Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, po prostu nie mówi. Dotyczy to np. zmian związanych z bezpiecznym powrotem do pracy, o których mówi Główny Inspektor Pracy. 

Ale o tym wszystkim przeczytasz w zaktualizowanym e -booku Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach, który znajdziesz TUTAJ


Daj znać w komentarzu, czy skorzystasz z Tarczy Antykryzysowej.

Wszystkiego Legalnego! 

Ilona Przetacznik 

Stan prawny na dzień 19.05.2020 r. 

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Ilona Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert prawa online, prawa autorskiego, AI, e-commerce, RODO i umów. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dostarcza nieszablonowe rozwiązania prawne pomnażające zyski i spokój przedsiębiorcom, zarówno na początku ich drogi, jak i w rozwoju. Jej butikowa kancelaria prawna dostarcza merytoryczne wsparcie i przygotowanie dokumentów oraz wzorów w sklepie prawnym #LBO.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart