rodo na stronie www

PKD w działalności online

Czas czytania: 6 minut

PKD dla kursów online i działalności w Internecie – jakie wybrać, gdy zakładasz firmę lub jeśli startujesz ze sprzedażą kursów online?

Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która właśnie postanowiła założyć działalność gospodarczą, przechodząc z działalności bez rejestracji. 

Mogłoby się wydawać, że nie ma niczego prostszego, bo obecnie sprowadza się to do kilku kliknięć i wszystko można załatwić z poziomu komputera. Ale niestety, zatrzymała się na… kodach PKD, które przecież należy wybrać i wpisać we wniosku!

Najważniejszym kodem PKD jest ten dominujący, główny, przeważający. Jego również należy wyraźnie wskazać. Jest to główny obszar Twojej działalności. 

Jak mówi art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o CEIDG wpisowi do CEIDG podlegają dane ewidencyjne takie jak m.in. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Jak widać, wskazanie PKD jest obowiązkiem prawnym i zresztą bez tego nie wyślesz formularza w systemie CEIDG i nie zarejestrujesz tym samym firmy. 

W sekcji 06.2 wniosku o założenie działalności gospodarczej znajdziesz wymóg podania:

 • przeważającego rodzaju działalności gospodarczej wg PKD 2007
 • pozostałych rodzajów działalności gospodarczej wg PKD 2007 

Wybór kodów - PKD w działalności online

Gdy klikniesz „Wybierz” masz możliwość wybrania z listy odpowiednich kodów. I tutaj często zaczynają się schody. 

Co wybrać, gdy działasz w Internecie, sprzedajesz kursy online, e-booki, produkty elektroniczne, a nawet produkty fizyczne lub szkolisz albo udzielasz konsultacji?

W tym wpisie postaram się podpowiedzieć Ci, w którą stronę możesz iść. Bo ostateczny wybór i dopasowanie do Twojej sytuacji zawsze należy tylko do Ciebie. Sam znasz swój biznes najlepiej.

Wyszukiwarkę kodów PKD znajdziesz tutaj >>> ,a szczegóły dotyczące zawartości kodów PKD tutaj>>>.

PKD przy sprzedaży kursów online 

Sprzedając kursy online warto pamiętać o takich PKD, które się do nich odnoszą. Jednak koniecznie zastanów się, co jeszcze, być może pokrewnego, chcesz wykonywać w przyszłości albo już wykonujesz.

Wtedy warto wpisać trochę więcej, ale nawet jeśli tego nie zrobisz, zawsze możesz uzupełnić swój wniosek. Obecnie wszystko odbywa się w formie elektronicznej i dzieje się dosyć szybko. 

Poniżej podaję Ci konkretne kody PKD wraz z opisem ich zawartości, które możesz wyszukać i zastosować. 

Oto przykładowe PKD. W tym miejscu podałam tylko tytuły PKD, ale dalej w artykule znajdziesz wyjaśnienie, co może wchodzić w zakres niektórych z tych kodów. 

PKD kursów online – przykładowa lista

47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99 – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

58.11 – wydawanie książek,

58.19 – pozostała działalność wydawnicza,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

62.01.Z – pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników,

62.02.Z – planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników,

62.09.Z – planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników,

63.12działalność portali internetowych,

63.99 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

73.11.Z – działalność agencji reklamowych – prowadzenie kampanii reklamowych,

73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsc na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

74.20.Z – działalność fotograficzna,

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

Audyt prawny biznesu online i strony www

Jeśli chcesz sprawdzić, czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

 

PKD przy szkoleniach i konsultacjach, czy doradztwie – przykłady

85.59 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 • działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • naukę religii, 
 • kursy udzielania pierwszej pomocy, 
 • szkoły przetrwania,
 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kursy szybkiego czytania,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

85.60 Działalność wspomagająca edukację

Podklasa ta obejmuje:
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • działalność komisji egzaminacyjnych,
 • działalność dotyczącą oceny szkoleń,
 • organizowanie programów wymiany studenckiej,
 • działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

PKD przy sprzedaży poprzez sklep internetowy – przykłady

47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.11 – Wydawanie książek

Podklasa ta obejmuje wydawanie:
 • książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
 • atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

58.19Pozostała działalność wydawnicza

Podklasa ta obejmuje:
 • wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
 • katalogów,
 • materiałów reklamowych,
 • fotografii, rycin i pocztówek,
 • kartek z życzeniami,
 • formularzy,
 • plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
 • pozostałych wyrobów drukowanych
 • wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

63.12 – Działalność portali internetowych

Podklasa ta obejmuje:
 • działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,
 • działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

63.99 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:

 • zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,
 • wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,
 • dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.

73.11.Z – działalność agencji reklamowych – prowadzenie kampanii reklamowych

73.12 C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.20 – Badanie rynku i opinii publicznej

Podklasa ta obejmuje:
 • badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników,
 • badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
 • pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
 • pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
 • działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
 • kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
 • działalność związaną z prognozowaniem pogody,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
 • działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
 • doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
 • pozostałe doradztwo techniczne,
 • doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
 • działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
 • działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

74.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela.
Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy). Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
 • tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z: 
  • prawa do patentu,
  • znaków handlowych, nazwy marek,
  • prawa do badania i oceny minerałów,
  • franszyzy.

PKD dla Wirtualnych Asystentek – przykład

82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podklasa ta obejmuje:
 • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Domniemanie prawdziwości PKD wpisanych we wniosku 

Art. 44 ust. 4 ustawy o CEIDG mówi, że:

„Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ”

Pamiętaj więc, że to, co wpiszesz do wniosku o założenie działalności gospodarczej, musi być zgodne ze stanem faktycznym.

Co, gdy dopiero startujesz ze sprzedażą kursów online?

Po prostu dopisz odpowiednie PKD w CEIDG. Skorzystaj z formularza zmiany wniosku. Zobacz obrazek poniżej.

CEIDG - azmiana danych- PKD w działalności online

Rewolucyjna nowelizacja przepisów – dlaczego jeszcze kody PKD są tak istotne?

Od czerwca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące reklamacji i nie tylko. Temat jest przeze mnie właśnie rozpracowywany i niedługo ukaże się na blogu seria artykułów – poradników oraz gotowych rozwiązań (w tym regulaminów!), które pomogą Ci się zorganizować w nowej rzeczywistości. 

W dużym skrócie – sprzedawcy będą musieli uwzględnić również reklamacje produktów zakupionych przez przedsiębiorców. Wcześniej nie trzeba było tego robić, bo chronieni byli głównie konsumenci. 

Jest tutaj jednak pewne wyłączenie – zakup nie może być dokonany w związku z prowadzoną działalnością. Czyli jeśli taki przedsiębiorca kupuje „na firmę”, ale nie w celu prowadzenia działalności, to trzeba taką reklamację uwzględnić.

Jak to sprawdzić? 

Właśnie po kodach PKD. Jeśli dany przedsiębiorca nie ma w PKD określonego przedmiotu działalności związanego z zakupionym produktem, to wtedy reklamację uwzględniamy. Jeśli jednak ma, a reklamację składa, to należy mu odpisać, że reklamacja z tego właśnie powodu nie zostanie uwzględniona.

Czyli jeśli umowa ma charakter zawodowy (mieści się w zakresie kodów PKD) – nie uwzględniasz reklamacji. Oczywiście, najlepiej, jeśli masz taką możliwość przewidzianą w regulaminie. 

To, co mnie zastanawia, to księgowy punkt widzenia… Bo jeśli coś nie ma służyć przedsiębiorcy do celów zawodowych, to na jakiej podstawie kupuje to… na firmę…? Ale to zostawmy na inny artykuł;) 

Śledź mojego bloga, bo szykuję więcej artykułów dotyczących nadchodzących zmian oraz praktyczne rozwiązanie związane z regulaminami i niezbędną dokumentacją!

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Daj mi koniecznie znać w komentarzu oraz zadaj swoje pytanie. Prześlij go znajomym, którzy potrzebują tej wiedzy. 

 

 

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

 

Stan prawny na dzień 18.02.2020

 

Zobacz najnowsze, aktualne wpisy dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem! >>>

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.