Udostepnij

Zwroty od 2023. Zmiany i nowości, które wprowadza Omnibus

Można powiedzieć, że rok 2023 to rok wielkich zmian dla branży e-commerce, ale również dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż tradycyjną. W roku 2023 przepisy unijne, takie jak Dyrektywa Omnibus, w końcu zostaną zaimplementowane do naszego polskiego systemu prawnego. Zmiany są obszerne, dlatego alarmowaliśmy o nich od dłuższego czasu. Tak, aby każdy z zainteresowanych przedsiębiorców mógł opracować konkretne procedury, mające na celu zaadaptowanie swojego biznesu pod nowe regulacje. Zmiany nie ominą również kwestii związanych ze zwrotami. Jak będą wyglądać zwroty towarów od roku 2023, zarówno tych fizycznych, jak i elektronicznych? Na jakich zasadach konsument będzie mógł odstąpić od umowy? Odpowiadamy!

Zmiany, zmiany, zmiany… i jeszcze więcej zmian!

Ustawodawca postanowił dodać do ustawy o prawach konsumenta, oprócz pojedynczych przepisów, kilka dodatkowych rozdziałów. Czekają nas ponadto oczywiście zmiany poszczególnych artykułów, natomiast jako imponującą można uznać liczbę nowych rozdziałów wprowadzonych przez czekające nas nowele. Przepisy dotyczące rękojmi od chwili wejścia w życie nowelizacji, będziemy mogli znaleźć bezpośrednio w ustawie o prawach konsumenta! Do tej pory o rękojmi można było przeczytać wyłącznie w kodeksie cywilnym.

Co to znaczy, że towar jest zgodny z umową? Zwroty od 2023.
Co to znaczy, że towar jest zgodny z umową? https://unsplash.com/photos/HJckKnwCXxQ

Zwroty od 2023 – jak będą wyglądać?

„Termin zwrotu” w przypadku sprzedawców internetowych zapewne automatycznie pojawia się w głowie termin 14 dni. I prawidłowo! W przypadku terminów zwrotu okres 14 dni pozostaje nadal aktualny. Ale pojawia się nam także 30 dni, o czym niżej. 

Oczywiście, 14 dni to czas, w którym konsument ma prawo odstąpić od umowy. 14 dni to również termin, w którym konsument ma przekazać przedsiębiorcy zwracane towary. I w końcu 14 dni to termin, w którym przedsiębiorca ma zwrócić konsumentowi cenę zwracanego produktu.

Co istotne, w przypadku zwrotu towaru, przedsiębiorca będzie zobowiązany do oddania konsumentowi ceny zwracanego towaru, używając takiej samej formy płatności, jaką wybrał klient. Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy klient wyrazi zgodę na zwrot danej kwoty za pośrednictwem innej metody. 

Od kiedy należy liczyć termin do zwrotu?

Zgodnie z ustawą termin zwrotu liczymy od momentu fizycznego otrzymania przez konsumenta produktu, czyli od jego dostarczenia.

Towar niezgodny z umową” – nowa definicja do stosowania w przypadku zwrotów od 2023!

Prawdziwa nowość! Ustawa mówi nam czarno na białym o możliwości konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w przypadku reklamacji. Taka możliwość powstanie, jeżeli towar będzie niezgodny z umową, a przedsiębiorca takiego towaru nie naprawi albo nie wymieni. Co więcej, jeśli wada produktu (jego niezgodność z umową) jest na tyle istotna, że jedyną możliwością wydaje się obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy konsument będzie mógł skorzystać z tego prawa od razu. Klient będzie mógł również od razu odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny towaru, jeśli przedsiębiorca nie będzie w stanie w rozsądnym czasie wymienić lub naprawić towaru. 

„Art. 43e. 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta”.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy działasz legalnie w sieci, czy Twoja strona www jest zgodna z prawem, POBIERZ BEZPŁATNIE poradnik ze wskazówkami i zadaniami >>> KLIKNIJ I POBIERZ<<<< AUDYT PRAWNY BIZNESU ONLINE I STRONY WWW!

Audyt prawny biznesu online i strony www
Audyt prawny biznesu online i strony www

Podsumowując, jeśli towar okaże się niezgodny z umową, to w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien go naprawić albo wymienić. Dopiero kiedy wymiany czy naprawy towaru nie wyeliminują niezgodności towaru z umową, konsument będzie mógł odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny towaru. Prawo do odstąpienia od umowy czy żądania obniżenia ceny będzie przysługiwać konsumentowi od razu w sytuacji, gdy niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że nie będzie podstaw dla jego wymiany czy naprawy albo kiedy taka wymiana czy naprawa okaże się niemożliwa. Na przykład z uwagi na nadmierny czas jej trwania, czy powstałe w związku z naprawą/wymianą niedogodności.

Co to znaczy, że towar jest zgodny z umową?

Tutaj musimy pochwalić naszego ustawodawcę. W ustawie o prawach konsumenta znajdziemy definicję towaru zgodnego z umową. Na tej podstawie, w przypadku ewentualnych roszczeń konsumenta z tytułu rękojmi, przedsiębiorca będzie mógł się oprzeć i udowodnić, czy towar faktycznie był niezgodny z umową. W artykule 43b znajdziemy pełny opis towarów niezgodnych z umową.

„Art. 43b. 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

  1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

  1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru”.

Zapoznaj się z e-bookiem „Ważne zmiany prawne w sprzedaży 2022/2023”, w którym opisałam najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami, które obecnie zaczynają obowiązywać. W gąszczu tych wszystkich informacji o zmianach warto mieć je w jednym miejscu. Zapisz się, klikając w grafikę poniżej i odbierz go, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

POBIERZ BEZPLATNY E BOOK
 „Ważne zmiany prawne w sprzedaży 2022/2023”

Co to oznacza?

Towar zgodny z umową to taki, który nadaje się do użytku, zgodnie z jego przeznaczeniem i deklarowanymi funkcjami. Jeśli zakupiony produkt ma składać się z kilku mniejszych produktów w określonej liczbie, deklarowana liczba tych produktów musi pokrywać się z tą faktycznie otrzymaną przez klienta. Kontrolując zgodność towaru z umową, polecamy skupić się przede wszystkim na tym, czy fizyczny produkt spełnia wszystkie cechy zamieszczone w jego opisie to bardzo ważne, ponieważ w przypadku gdy produkt okaże się niezgodny z jego opisem (zamieszczonym w sklepie internetowym, czy w witrynie), klient nabędzie uprawnienia do odstąpienia od umowy.

SPRAWDŹ AKTUALNY NA 2023 PAKIET LEGALNA SPRZEDAŻ [KLIKNIJ TUTAJ].

Kiedy konsument nie może odstąpić od umowy?

Innymi słowy: kiedy konsument nie będzie mógł zwrócić towaru? Taka możliwość będzie miała miejsce, jeśli niezgodność towaru z umową będzie nieistotna

Co to oznacza „nieistotna”? 

Niestety. Ustawodawca nie wyjaśnia nam „czarno na białym”, jak należy rozumieć tę nieistotność. Nieistotna niezgodność towaru z umową może oznaczać bardzo skrajne kwestie. W niektórych przypadkach nieistotna niezgodność towaru z umową może oznaczać brak wpływu jego koloru na funkcjonalność produktu. Nawet gdy klient zamawiał produkt w kolorze innym niż otrzymany. W innych przypadkach z kolei inny kolor otrzymanego produktu, w porównaniu z tym zamawianym, będzie stanowić istotną niezgodność towaru z umową. 

Oceniając „istotność” niezgodności towaru z umową, warto oprzeć się na art. 43b, który wymienia okoliczności, w których towar należy uznać za niezgodny z umową. Dodatkowo posłużymy się jeszcze przykładem.

Za towar niezgodny z umową (w sposób istotny) będzie można uznać bez wątpienia program antywirusowy, który sam został zainfekowany wirusem. Nie da się ukryć, że taki program nie dość, że nie spełnia swojej funkcji, to sam sprowadza zagrożenie dla nośnika, na który został zainstalowany. 

„art. 43e. (…)

  1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny”.

Jak widać, już z samej formuły tego przepisu można się domyślić, że prawo (po raz kolejny) będzie w sytuacjach spornych stało po stronie konsumenta. Dlatego ważne jest, aby faktycznie przykładać ogromną wagę do tego, czy wszystko z wydawanym towarem jest w porządku i jak jest on opisany w sklepie.

Prawidłowy opis towaru to klucz do skutecznej obrony przed roszczeniami i rozpatrzenia ich zgodnie z prawem. 

Przepisy dodatkowo przewidują możliwość zmiany treści lub usługi cyfrowej, która nie wynika z niezgodności towaru z umową, a została przewidziana w treści umowy. Jeśli po dokonaniu takiej zmiany treść cyfrowa nie nadaje się do użytkowania zgodnie z umową, konsument może odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.

Sprawdź aktualne dokumenty na 2023 rok, klikając grafiki poniżej.

Zwrot treści cyfrowej, zwrot usługi cyfrowej – czyli czy można zwrócić kurs online albo e-book?

Ustawodawca wprowadza nowy rozdział 5b, zatytułowany „Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej”. W końcu przedsiębiorcy oferujący treści i usługi cyfrowe, takie jak kursy online czy e-booki, zostali objęci bezpośrednio przeznaczonymi im regulacjami. Jak mają przebiegać zwroty treści i usług cyfrowych np. kursów online, e-booków?

Towar CYFROWY niezgodny z umową – czyli zwroty treści cyfrowych od 2023.

„Towar niezgodny z umową” to zdanie jest zmorą przedsiębiorców, wiemy. Zwłaszcza jeśli zgodność towaru z umową nie budzi wątpliwości. Od wprowadzenia nowych regulacji w życie, konsument nabędzie uprawnienia do odstąpienia od umowy (wynikające bezpośrednio z ustawy), jeśli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa okaże się niezgodna z umową, a jej wymiana lub naprawa będzie bezskuteczna lub niemożliwa. 

„Art. 43n. 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;

2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta”.

Co to oznacza? 

Oznacza to, że jeśli towar okaże się niezgodny z umową w pierwszej kolejności należy go wymienić lub naprawić. Jeśli to zawiedzie albo okaże się niemożliwe konsument będzie mógł od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny.

Zwroty od 2023.
Kiedy nowe zasady zwrotów wejdą w życie? https://unsplash.com/photos/ZH4FUYiaczY

Kiedy konsument nie zwróci treści lub usługi cyfrowej?

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność towaru cyfrowego z umową trwa 2 lata, licząc od chwili jego dostarczenia do klienta. 

W tym czasie klient może reklamować produkt, jeśli faktycznie okaże się, że jest on niezgodny z umową. Istnieją jednak ustawowe wyjątki od tej zasady. Klient nie będzie mógł powołać się na niezgodność towaru z umową i tym samym nie będzie mógł zwrócić produktu cyfrowego, jeśli:

  • nośnik, na którym przechowuje produkt cyfrowy, nie jest kompatybilny z tym produktem, a przedsiębiorca poinformował go o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania z produktu,
  • konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w celu ustalenia, czy posiadane przez niego środowisko cyfrowe jest odpowiednie dla zakupionego produktu cyfrowego, nie wykonuje tego obowiązku.

Jeśli produkt cyfrowy jest kompatybilny z nośnikiem używanym przez konsumenta, a mimo to nie spełnia swojej funkcji lub w ogóle nie działa wtedy konsument będzie mógł skorzystać z prawa do żądania wymiany lub naprawy towaru, a w dalszej kolejności (jeśli to zawiedzie) od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny.

SPRAWDŹ AKTUALNY NA 2023 REGULAMIN SPRZEDAŻY [KLIKNIJ TUTAJ].

Kiedy nowe zasady zwrotów wejdą w życie?

Nowe przepisy dotyczące zwrotów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku! Czyli już.

Co powinien zrobić przedsiębiorca ?

Przede wszystkim nie panikować! Przepisy bardzo jasno określają poszczególne procedury prowadzenia sprzedaży czy zwrotów. Warto opracować odpowiednią strategię reakcji na oświadczenia klienta o niezgodności towaru z umową i (przede wszystkim) odpowiednio opisać swoje produkty. Dzięki temu nie będzie żadnych wątpliwości, kiedy należy je uznać za zgodne lub niezgodne z umową. W każdym z naszych artykułów znajdziesz wartościowe wskazówki dotyczące poszczególnych przepisów – śledź naszego bloga i obserwuj kolejne webinary!

Kogo dotyczą nowe zasady zwrotów od 2023?

Każdego przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą. Tak, również przedsiębiorców z branży e-commerce. Sprzedaż produktów cyfrowych, takich jak kursy online czy e-booki również została objęta nowymi przepisami. 

Koniecznie zapoznaj się z poniższymi artykułami, jeśli to jeszcze przed Tobą. Znajdziesz tam więcej informacji o pozostałych zmianach.

Promocje i obniżki cen 2023. Sprawdź nadchodzące zmiany w prawie!
Zmiany w reklamacjach 2023 – nowe zasady sprzedaży internetowej

Mimo że w pierwszej kolejności nowe przepisy mogą wydawać się sporą rewolucją, to nie ma się czego bać. Nowe przepisy znacznie rozjaśniają procedury związane ze sprzedażą towarów zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych (a zwłaszcza tych drugich). Żeby łatwiej oswoić się z nowymi regulacjami, warto potraktować je jako instrukcję. Krok po kroku przeprowadza ona zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcę, przez proces zwrotu towarów. 

Dodatkowo pamiętaj zawsze możesz sprawdzić nasze pozostałe artykuły dotyczące zmian. Możesz w nich znaleźć proste rozwiązania i szczegółowe objaśnienia nowych przepisów.

Zapisz się na webinar Sprzedaż 2023 w sklepie internetowym i social mediach! Zasady i pułapki omnibusa (+rozwiązania), podczas którego dowiesz się przede wszystkim, jak zmienia się w prawo sprzedaży w związku z wprowadzeniem Dyrektywy Omnibus. Kliknij poniższą grafikę i zapisz się już dziś!

Zwroty od 2023, webinar Sprzedaż 2023 w sklepie internetowym i social mediach! Zasady i pułapki omnibusa (+rozwiązania)
Sprzedaż 2023 w sklepie internetowym i social mediach! Zasady i pułapki omnibusa (+rozwiązania)

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym w tym zakresie, skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością omówię z Tobą WYBRANE TEMATY od strony prawno-praktycznej. Napisz do mnie tutaj >> kontakt@legalnybiznesonline.pl

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień: 02 stycznia 2022 r.

Obrazek wyróżniający, źródło: https://unsplash.com/photos/Q59HmzK38eQ 

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Ilona Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert prawa online, prawa autorskiego, AI, e-commerce, RODO i umów. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dostarcza nieszablonowe rozwiązania prawne pomnażające zyski i spokój przedsiębiorcom, zarówno na początku ich drogi, jak i w rozwoju. Jej butikowa kancelaria prawna dostarcza merytoryczne wsparcie i przygotowanie dokumentów oraz wzorów w sklepie prawnym #LBO.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart