Polityka Prywatności

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://legalnybiznesonline.pl/ oraz sklepu internetowego w zakładce Sklep pod tą samą domeną, a także z subdomen oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci
w tym. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o Twoje dane, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi. 

UWAGA! Podoba Ci się ta polityka prywatności? Chcesz ją skopiować do siebie? Nie rób tego, bo naruszasz autorskie prawa majątkowe Ilony Przetacznik i narażasz się na roszczenia z jej strony (np. odszkodowanie)! Wartość tego dokumentu to 4500 zł + VAT.
Jeśli potrzebujesz polityki prywatności i chcesz mieć tak dobrą jak nasza, to zajrzyj do mojego sklepu prawnego i skorzystaj z dedykowanego produktu np. Pakietu #Legalna Sprzedaż. Znajdziesz go <<TUTAJ>> albo skontaktuj się z Kancelarią prawną ws. indywidualnej usługi prawnej w tym zakresie na kontakt@legalnybiznesonline.pl. 

Wszystkiego Legalnego! 

#LBOteam

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określają zasady Przetwarzania i ochrony Danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na Stronie internetowej i jej podstronach czy powiązanych witrynach pod nazwą i linkiem: https://legalnybiznesonline.pl/ oraz w Sklepie internetowym pod nazwą #LEGALNY BIZNES ONLINE i linkiem:  https://legalnybiznesonline.pl/sklep/.  
 2. Administratorem Strony i Danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru.
 3. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkowników oraz ochrony ich interesów, w szczególności poprzez zapewnienie, że Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane wyłącznie dla oznaczonych celów oraz niepoddawane dalszemu, niezgodnemu z tymi celami przetwarzaniu. 
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a zakres danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz możliwie ograniczony. 
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce cookies, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki cookies. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole Strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności oraz Polityki cookies. 
 8. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce cookies zwroty z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w § 2 Polityki prywatności. 
 9. Obowiązki związane z DSA zostały wskazane w Regulaminie sprzedaży Administratora dostępnego na Stronie i w Sklepie internetowym. 

 

§2 DEFINICJE

 

 1. AdministratorLBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niektóre dane są współadministrowane, o czym informacja znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki. 
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem _ https://legalnybiznesonline.pl/ oraz https://legalnybiznesonline.pl/sklep/.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej tj. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 5. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym Użytkownik, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych. 
 6. Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.
 7. Platforma szkoleniowa – platforma, poprzez którą Administrator udostępnia Klientowi Treści cyfrowe, Usługi cyfrowej lub świadczy Usługi.
 8. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie Danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki Newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem, itp. 
 9. Automatyzacja – tworzenie za pośrednictwem narzędzia Manychat zautomatyzowanych sekwencji wiadomości, pozwalających na natychmiastową odpowiedź na zapytania kierowane przez Użytkowników, udzielając odpowiedzi nawet poza godzinami pracy Administratora oraz kierowanie do Użytkowników w sposób zautomatyzowany treści marketingowych.
 10. Czat – rodzaj rozmowy prowadzonej pomiędzy Administratorem i jednym lub więcej Użytkownikami, polegający na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych za pośrednictwem profilu na platformie Instagram.
 11. Manychat – MANYCHAT INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA, narzędzie umożliwiające Usługodawcy na zautomatyzowanie zarządzania Czatami na profilu Administratora na platformie Instagram  oraz  automatyzujące procesy związane z marketingiem oraz sprzedażą.
 12. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, usługa cyfrowa, przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności oraz w Regulaminie Newslettera. 
 13. Regulamin Newslettera–  regulamin dostępny na Stronie w ramach którego określono zasady związane z  zapisem na Newsletter i realizacją  Usługi Newsletter.
 14. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Administratora, Media społecznościowe i kanały Administratora funkcjonujące w ramach tychże Mediów.
 15. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 16. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).
 19. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.). 

 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

 

Administratorem Danych osobowych Użytkownika, w szczególności danych klientów Sklepu i Użytkowników Strony jest LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru.

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI 

Administrator współadministruje danymi z dostawcami platform społecznościowych, np. Facebook, TikTok, itp. wskazanymi w niniejszym dokumencie w zakresie Danych osób korzystających z social mediów i śledzących profil Administratora na danej platformie social mediowej oraz wchodzących w interakcje z Administratorem. Zasady współadministrowania zostały wskazane poniżej w zakresie każdej platformy social mediowej, na której Administrator posiada profil. Szczegóły związane ze współadministrowaniem i jego zakresem są regulowane w regulaminach poszczególnych platform społecznościowych. 

Administrator także współadministruje danymi w ramach korzystania z narzędzi ułatwiających komunikację z Użytkownikami np. w ramach wysyłki Newslettera, agregowania danych klientów sklepu internetowego w narzędziu mailingowym, skrzynki mailowej i hostingu oraz innych usług hostingodawcy z Iloną Przetacznik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Radca prawny Ilona Przetacznik, ul. Wiklinowa 1, 32-040 Wrząsowice, NIP: 6861662591 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu CEIDG. Szczegóły związane ze współadministrowaniem są uregulowane w odrębnej umowie o współadministrowanie pomiędzy stronami. 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika Danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela Zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Lp.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przetwarzania

 1.  

wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie)

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi Użytkownika, a następnie czas do upływu przedawnienia roszczeń 

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 1.  

wystawienie faktury, rachunku i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień  w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)

Dane przetwarzane są przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe 

 1.  

udzielenie rabatu lub informowanie o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotach przez niego polecanych, w tym wysyłka Newslettera 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody, następnie przez okres 2 lat w przypadku osób, które wycofały Zgodę lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności odbiorcy

 1.  

przechowywanie nieopłaconych zamówień

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do momentu utraty przydatności, nie dłużej niż czas do upływu przedawnienia roszczeń

 1.  

rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)

Dane przetwarzane są przez okres realizacji procedury lub roszczenia

1 rok od upływu terminu realizacji roszczenia lub 5 lat od końca roku podatkowego w zakresie Danych przechowywanych na podstawie przepisów podatkowych

 1.  

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy przetwarzania

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 1.  

kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi, umowy 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy)

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi Użytkownika, a następnie czas do upływu przedawnienia roszczeń 

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 1.  

kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do momentu wycofania Zgody

 1.  

tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu ustania podstawy przetwarzania lub utraty przydatności dla Administratora

 1.  

archiwizacja na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do zgłoszenia sprzeciwu lub utraty przydatności dla Administratora

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 1.  

cel analityczny, polegający między innymi na analizie Danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics czy Meta Piksel

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika

 1.  

wykorzystywanie cookies na Stronie i jej podstronach 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika

 1.  

zarządzanie Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla Administratora

 1.  

badanie satysfakcji z oferowanych usług, ankiety 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla Administratora

 1.  

zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach i produktach świadczonych przez Administratora 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty przydatności dla Administratora, chyba że wycofanie Zgody nastąpi wcześniej

 1.  

wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem 

6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy przetwarzania

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 1.  

dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

marketing bezpośredni kierowany do Użytkownika produktów lub Usług lub polecanych osób trzecich

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

obsługa fanpage na Facebooku i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

obsługa profilu na platformie Instagram i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

obsługa profilu na platformie LinkedIn i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

obsługa profilu na platformie YouTube i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

obsługa profilu na platformie TikTok i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

kierowanie reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu reklam tworzonych za pomocą Menedżera reklam portalu Facebook, oraz kierowania remarketingu 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową)

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

kontakt z Administratorem za pomocą chatbota

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zgoda) dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na pytanie użytkownika strony

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

zamieszczenie przez Użytkownika komentarzy

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Dane przetwarzane są do momentu wycofania Zgody lub utraty przydatności dla Administratora

 1.  

prowadzenie rekrutacji 

w celu i przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz do 6-m-cy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku danych podanych dobrowolnie przez kandydata lub danych nadmiarowych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) – w przypadku danych wrażliwych podanych przez kandydata,

do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Do czasu zawarcia umowy lub wycofania Zgody.

Nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 
Przez okres maksymalnie 1 roku (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym Dane zostały pozyskane)

Do czasu złożenia sprzeciwu.

 1.  

tworzenie własnych baz Danych Użytkowników 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora

 1.  

w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach
itd. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora lub do czasu wycofania Zgody

 1.  

w celu wchodzenia w interakcje poprzez narzędzie Manychat w serwisie Instagram umożliwiające wysyłanie do Użytkowników, którzy weszli w interakcje pod treściami Administratora wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach, materiałach, itd. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora lub do czasu wycofania Zgody

Podanie przez Użytkownika Danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela Zgody na przetwarzanie tych Danych oraz na zanonimizowanie Danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

REKRUTACJA

Administrator udostępnia na swojej Stronie internetowej Formularz rekrutacyjny służący przesłaniu przez Użytkownika swoich Danych w postaci CV, celem wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Przesłanie swojego CV oznacza wzięcie udziału w rekrutacji oraz oznacza Zgodę na przetwarzanie Danych szczególnej kategorii oraz Danych nadmiarowych zawartych w przekazanych dokumentach rekrutacyjnych również dla celów przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora, jeżeli osoba wyraziła na to Zgodę.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

 1. w celu przeprowadzenia rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę – na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22 (1) § 1 Ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w związku z przetwarzaniem innych danych niż wskazane w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy, tj. Danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika, zawartych w CV oraz w dokumentach aplikacyjnych na podstawie Zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku Danych wrażliwych, przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed zawarciem umowy oraz do 6-ciu miesięcy po zakończeniu rekrutacji, 
 2. w celu przeprowadzenia rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy, przez czas konieczny do podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem umowy oraz do 6-ciu miesięcy po zakończeniu rekrutacji,  
 3. do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika Zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane),
 4. w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Po upływie okresów przetwarzania wskazanych powyżej Dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane. 

W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną Zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie Zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator przestanie przetwarzać Dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych Danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora z tytułu łączącej go z Użytkownikiem umowy mogą zostać także powierzone innym podmiotom. Administrator może udostępniać Dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizuje usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracuje przy realizacji zleceń, kancelarii prawnej, biurom księgowym, podmiotom świadczącym usługi kadrowe, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, innym serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych. Może też być zobowiązany do udostępnienia Danych Użytkownika podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa. 

Dane związane z procesem rekrutacyjnym nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia Zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej cofnięciem. 

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych Danych może być niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Konsekwencją niepodania tych Danych będzie brak realizacji ww. działań oraz brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach. 

W ramach działalności Administratora związanej z rekrutacją dane Użytkownika nie są profilowane.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

 

Zbierane i przetwarzane są tylko te Dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – Danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). 

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są Dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z Danymi poszczególnych Użytkowników. Więcej o cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki. 

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części Polityki Prywatności. 

 

Usługi społeczeństwa informacyjnego 

Administrator nie zbiera Danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić Zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu Zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica). 

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony legalnybiznesonline.pl i jego podstron. 

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła Zgodę lub ją zaaprobowała. 

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 • prawo dostępu do treści jego Danych, 
 • prawo do przenoszenia Danych, 
 • prawo poprawiania Danych, 
 • prawo sprostowania Danych, 
 • prawo usunięcia Danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. 
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści RODO.  

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania Danych osobowych. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce Prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO. 

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

 

 Jeżeli Użytkownik wyraził Zgodę na określone działanie, Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie Zgody). Użytkownik może wycofać wyrażoną Zgodę poprzez kliknięcie w treści Newslettera w odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub podobny, po którego kliknięciu Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę, na której Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie cofnięcia Zgody. Użytkownik ma również cofnięcia Zgody, poprzez skierowania oświadczenia na adres e-mail Administratora lub na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce Prywatności.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W niektórych przypadkach, Dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych. 

CZY ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?

 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. 

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) dalej jako Meta lub Facebook, Google, Microsoft itp. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r., wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach ochrony danych UE-USA, przeszły system certyfikacji i uzyskały certyfikat potwierdzający zapewnienia ochrony Danych osobowy na poziomie Unii Europejskiej. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo Danych, m.in. poprzez:   

 1. współprace z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,  
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym,  którym na przekazywanie Danych osobowych Użytkownik wyraził Zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited (czyli Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

ManyChat: https://manychat.com/legal/privacy 

Obecnie usługi oferowane przez Google Ireland Limited oraz Meta Platforms Ireland Limited dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony Danych osobowych. MailerLite może przechowywać część Danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże Dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej. 

JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów, które zostały wskazane w tabeli powyżej, oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do Danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do Danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do Danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia Zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych na podstawie Zgody. Po wycofaniu Zgody Dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 7. przez okres maksymalnie 2 lat w przypadku osób, które wypisały się z Newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z Newslettera, o ilości otrzymanych Newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 6 miesięcy braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nieotwarcia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

Okresy przechowywania Danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania Danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania Danymi.

Szczegółowe okresy przetwarzania Danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w Rejestrze czynności przetwarzania Administratora. 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

Administratorem administruje Danymi Użytkownika na fanpage pod nazwą  Ilona Przetacznik #Legalny Biznes Online oraz grupy #Legalny Biznes Online i grupy RODO – grupa wsparcia dla Małych i Średnich Firm w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage). 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora a związanych z Fanpage. 

Administrator widzi Dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych Danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie Zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz wcelu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom Danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Polityka prywatności portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – INSTAGRAM

Administratorem administruje Danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą legalnybiznesonline_pl   w serwisie Instagram (dalej jako Profil). 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Profilu.

Podstawą ich przetwarzania jest Zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu.

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Instagram wynikają z regulaminów Instagram. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora a związanych z Profilu. 

Administrator widzi Dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych Danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Instagram i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Profilu na podstawie Zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Profil lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz wcelu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak współpracujące agencje reklamowe lub inni podwykonawcy obsługujący Profil Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza Instagramem. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Instagram.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Polityka prywatności portalu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – TIK TOK

Administratorem administruje Danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą legalnybiznesonline_pl w serwisie TikTok (dalej jako Profil). 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu w serwisie Tik Tok będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Profilu.

Podstawą ich przetwarzania jest Zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Profil w serwisie Tik Tok. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie treści/obserwowanie Profilu.

Zasady panujące na Profilu w serwisie Tik Tok są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Tik Tok wynikają z regulaminów Tik Tok. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil w serwisie Tik Tok należący do Administratora. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Profilem. 

Administrator widzi Dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych Danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Tik Tok i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Tik Tok i Administrator posiadają status Współadministratorów w zakresie działań związanych z realizacją wspólnych celów gospodarczych w ramach przetwarzania Danych osobowych m.in. w ramach korzystania z wtyczki portalu Tik Tok na Stronie, przetwarzania Danych osób odwiedzających Profil.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta Tik Tok na podstawie Zgody wyrażonej poprzez polubienie treści/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Tik Tok, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym konto Tik Tok Administratora, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Tik Tok. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Tik Toka, zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Portal Tik Tok stosuje mechanizmy zgodności w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

W ramach korzystania z portalu Tik Tok dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności portalu Tik Tok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN

Administratorem administruje Danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą Ilona Przetacznik Radca Prawny w serwisie LinkedIn  (dalej jako Profil). 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Profilu.

Podstawą ich przetwarzania jest Zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu.

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym LinkedIn wynikają z regulaminów LinkedIn. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora a związanych z Profilu. 

Administrator widzi Dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych Danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy LinkedIn i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Profilu na podstawie Zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Profil lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz wcelu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom Danych, takim jak portal LinkedIn współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Profil Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem LinkedIn. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem LinkedIn.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Polityka prywatności portalu LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – YOU TUBE

Administratorem administruje Danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą Legalny Biznes Online – Ilona Przetacznik w serwisie You Tube  (dalej jako Profil). 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Profilu.

Podstawą ich przetwarzania jest Zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu.

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu You Tube wynikają z regulaminów You Tube (Google). 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora a związanych z Profilu. 

Administrator widzi Dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych Danych osobowych dokonywane jest przez You Tube i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Profilu na podstawie Zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Subskrybuj” Profil lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz wcelu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom Danych, takim jak You Tube, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Profil Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza You Tube. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem You Tube (Google).

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Polityka prywatności portalu You Tube:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie Danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W szczególności, dostęp do Danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych Danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia Danych.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich Danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie Danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie Danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia– w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego
 2. Landingi sp. z o.o. ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice, NIP: 6762461659 – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
 3. Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420  – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 4. Przelewy24 należące do  PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 5.  Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa– w celu korzystania z usług Google, w tym Google Workspace, 
 6. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 – w celu korzystania z narzędzi i platformy
  Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych,
 7. Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców,
 8. MANYCHAT INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA – w zakresie korzystania z tego narzędzia w celach marketingowych polegających m.in.na zautomatyzowanej wysyłce wiadomości do osób wchodzących w interakcje w ramach posiadanego profilu w serwisie społecznościowym  Instagram dostarczanego przez Meta Platforms,
 9. Calendly INC, 115 E Main St, Ste A1B, Buford, GA 30518 – w zakresie korzystania z tego narzędzia w celach umawiania spotkań online,
 10. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, kadrowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Dane osobowe mogą być także udostępniane innym odbiorcom m.in. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Podmioty, które przetwarzają Dane osobowe, tak jak Administrator, zapewniają zachowanie standardów europejskich w zakresie ochrony Danych osobowych, w tym standardy wyznaczane przez akty prawne i decyzje Komisji Europejskiej i stosują mechanizmy zgodności także przy przekazywanie Danych poza EOG m.in. w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską decyzja 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL

CZY ADMINISTRATOR POWOŁAŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

 

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem Danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych Danych.

 

CZY ADMINISTRATOR PROFILUJE DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. 

W ramach Strony internetowej i technologii śledzących Dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z Danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć,   wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Więcej o reklamie behawioralnej tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

 

§4 FORMULARZE

 

Administrator stosuje następujące rodzaje Formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na Newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób Dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera. 

Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności oraz wyraża Zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 

Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża również Zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powyższe Zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z usługi wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności. 

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania Zgody. Po wycofaniu Zgody, Dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika Zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysyłka Newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 6 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub od odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego Newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie Dane Użytkownika z systemu do wysyłki Newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na Newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited, tzw. menedżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo Dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi Danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

Dalsze szczegóły związane z funkcjonowaniem Newslettera znajdują się w Regulaminie Newslettera, który Administrator udostępnia na Stronie. 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem Dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

 1. Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w Sklepie internetowym Administratora Użytkownik musi podać określone Dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem. 

Administrator przechowuje Dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur) oraz w pozostałych wskazanych w niniejszej Polityce celach. 

 1. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w Sklepie albo formularz DSA (dostępny w ramach Regulaminu) – W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora Użytkownik może złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy albo zgłosić nielegalną treść. W tym celu, Administrator umożliwia Użytkownikowi wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy i formularza zgłoszenia nielegalnej treści lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług załączonych do regulaminu sprzedaży. Użytkownik może także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne Dane. 

Wymagane w tym wypadku Dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa Użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot) oraz inne wskazane w formularzu, w szczególności treść żądań. 

Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia żądań zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

 1. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – konto Użytkownika zakładane jest automatycznie przy pierwszym zakupie i w tym celu powinien podać Dane co najmniej : imię, nazwisko, adres e-mail, a następnie ustalić hasło. 
 2. Formularz zapisu na stronach lądowania – niektóre z podstron, w tym tzw. stron lądowania w domenie legalnybiznesonline.pl dedykowanych zbieraniu danych głównie danych w celach marketingowych wskazują określone dane, które Użytkownik powinien pobrać, aby osiągnąć zamierzony cel np. pobrać wskazany materiał lub zapisać się na wydarzenie np. webinar. Są to zazwyczaj : imię, adres e-mail, telefon. Strony te mogą być obsługiwane przez zewnętrzne narzędzia za pomocą których Administrator zbiera te dane. Nie podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe spowoduje niemożność zapisania się w formularzu i nie zostaną one przekazane Administratorowi do przetwarzania. 
 3. Formularz Calendly do umawiania spotkań  w celu umówienia spotkania online w czasie rzeczywistym niezbędne jest podanie minimum Danych: imię, e-mail. Dane przetwarzane są przez Administratora oraz przez podmiot przetwarzający we wskazanym celu. 

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie sprzedaży i jest usługą cyfrową. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w Regulaminie. 

Obowiązkowe są Dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta Użytkownika. Podanie pozostałych Danych jest dobrowolne. 

Administrator może powierzać przetwarzanie Danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej Zgody Użytkownika (na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

 Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE


 • Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. prawnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane Dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie. 
 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża Zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej Zgody. 
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.  

§6 TECHNOLOGIE

 

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego do tego urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach serwisu, np. sprawna klawiatura, 
 2. odpowiednio skonfigurowanej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej, obsługującej m.in. pliki typu cookies, np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych, 
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Administrator zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne/odebrane”. Administrator nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail, 
 4. oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4. 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie Strony pod kątem potrzeb Użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy Użytkownik korzysta ze Strony.
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).
 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją Użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać Stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
 1. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebook w ramach reklam kontaktowych.   

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Meta Platforms Ireland Limited. oraz jej spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.   

Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły Zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do Użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo Dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania Danych oraz przetwarzania tymi Danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.  

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne Dane na temat Użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami, jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.  

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Meta (Facebooka) i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&_ga=2.140230195.1899084027.1676390445-251481724.1675757116. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/. 

Użytkownik korzystając ze Strony wyraża Zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.  

 

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek Danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906 lub zapoznanie się z zasadami prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&_ga=2.64139695.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.  

 1. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn.

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” albo inny tożsamy przycisk i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.) albo innego profilu w innym medium społecznościowym. 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebookamlub pozostałych portali przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na Dane przetwarzane przez dany portal. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, Dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z Danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie Danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi: 

Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL: https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/ 

Profilu na portalu społecznościowym Instagram, znajdującego się pod adresem URL: https://www.instagram.com/legalnybiznesonline/ 

Kanału w serwisie You Tube znajdujący się pod adresem URL: https://www.youtube.com/channel/UCZu2_QPORth-wli6v9E79Cw 

Kanału w serwisie TikTok znajdujący się pod adresem URL: https://www.tiktok.com/@legalnybiznesonline_pl 

Kanału w serwisie LinkedIn znajdujący się pod adresem URL:

https://www.linkedin.com/in/ilona-przetacznik-radca-prawny/ 

 1. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Administrator nie gromadzi żadnych Danych, które pozwalałyby na identyfikację Danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.

 1. Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie Sklepu

w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

 1. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne Dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. 

Jeśli Użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien wylogować się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzi Stronę Administratora lub nie powinien odtwarzać danych treści na Stronie. Użytkownik może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie określonych treści z określonych portali. 

You Tube

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google Ireland Limited i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany. 

Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google Ireland Limited. Szczegóły w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez You Tube zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu:  https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms.

 1. Linki afiliacyjne i programy partnerskie

Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli Użytkownik przejdzie na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokona zakupu produktu Administratorowi może zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony Użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. 

Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google Ireland Iimited. Ustawienia i personalizację reklam Użytkownik może zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated

 1. Narzędzie analityczne Yandex metrica

Narzędzie to służy celom analitycznym i ulepszaniu oraz optymalizacji Strony i Sklepu internetowego Administratora. Zbiera Dane związane z aktywnością Użytkownika na Stronie, poruszaniem się po Stronie. Taka aktywność jest następnie nagrywana w formacie video i Administrator może ją odtworzyć w celu analizy zachowań Użytkowników Strony (ruchy na stronie, kliknięcia myszką w poszczególne miejsca, czas spędzony na stronie, wyjścia, wejścia na poszczególne podstrony). W ramach takiego działania, Administrator nie uzyskuje informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. W tym celu, na Stronie znajduje się specjalny kod śledzący Yandex, który wykorzystuje pliki cookies tejże firmy. Użytkownik może go w każdej chwili wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. 

Yandex Metrica jest reprezentowany przez podmiot znajdujący się w Unii Europejskiej Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia. 

Jeśli Użytkownik chce pozna szczegóły związane z ochroną prywatności i przetwarzaniem Danych osobowych przez Yandex Metrica, Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tutaj: https://yandex.com/legal/confidential/index.html.

 

 1. Narzędzie MANYCHAT

Narzędzie marketingowe służące do automatyzacji MANYCHAT dostarczane jest przez Manychat Inc.  Administrator korzysta z niego w celu usprawnienia kontaktu z Administratorem i w celach marketingowych. MANYCHAT pozwala Administratorowi na automatyczne przesyłanie wiadomości i zbiera dane związane z aktywnością związaną z działaniami marketingowymi Administratora. Administrator może dokonać analizy swoich działań marketingowych (m.in. otwieralność wiadomości, podjęcie działań użytkowników w odpowiedzi na komunikaty Administratora itp.). Administrator korzysta z narzędzia MANYCHAT w ramach profili prowadzonych na platformie Instagram (w szczególności automatyzacja odpowiedzi).

MANYCHAT w zakresie usług świadczonych na zlecenie Administratora jest podmiotem przetwarzającym i przetwarza dane jako podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą przez Administratora umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (https://manychat.com/legal/dpa). W tym zakresie MANYCHAT przetwarza dane osobowe, które dostępne są w ramach profilu użytkownika danej platformy social mediowej lub dane Użytkownika strony Administratora związane z prowadzeniem przez Administratora konta użytkownika zgodnie z umową zawartą przez użytkownika z Administratorem (będą to takie dane jak imię, nazwisko, inne dane wskazane przez użytkownika, IP, dane gromadzone w ramach plików cookies).

Zakres danych przetwarzanych w ramach MANYCHAT zależy od zakresu usług z jakich korzysta Administrator w ramach MANYCHAT (aktualnie korzysta z integracji z platformą Instagram, a lista możliwych integracji i zasady  poszczególnych integracji znajdują się pod adresem:  https://www.apps.manychat.com/) i ustalonych przez Administratora funkcjonalności w ramach korzystania z danej integracji MANYCHAT.

MANYCHAT jest narzędziem, które może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak zapewnia stosowanie obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym standardów przetwarzania danych osobowych. 

Jeśli Użytkownik chce pozna szczegóły związane z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez MANYCHAT, Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności: https://manychat.com/legal/privacy  i regulaminem: https://manychat.com/legal/tos#6.-communication-with-manychat-and-its-clients .

Podstawą korzystania przez Administratora z MANYCHAT jest uzasadniony interes Administratora, który polega w tym wypadku w szczególności na usprawnieniu działań przedsiębiorstwa, w tym kontaktu z osobami zainteresowanymi działaniami Administratora, działań marketingowych i analizie skuteczności działań marketingowych oraz Zgoda Użytkownika.

W wypadku gdy użytkownik nie chce otrzymywać zautomatyzowanych wiadomości (w wypadku subskrypcji, która polega na tym, że wyraża się zgodę na otrzymywanie od Administratora zautomatyzowanych wiadomości) ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie i może wycofać ją kierując wiadomość do Administratora lub do MANYCHAT. 

Więcej szczegółów związanych z korzystaniem z narzędzia do automatyzacji Manychat znajdziesz w załączniku do niniejszej polityki prywatności (poniżej). 

 

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić jej funkcjonowanie. 
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. W ramach ustawień przeglądarki internetowej Użytkownik może usunąć pliki cookies pochodzące ze Strony lub Sklepu internetowego, lub od dostawców Administratora, poprzez wprowadzenie zmian do swoich ustawień przeglądarki internetowej w dowolnym momencie. Sposób usunięcia plików cookies będzie różny w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies są dostępne w zakładce „Pomoc” w wybranej przeglądarce internetowej. 
 7. Usunięcie plików cookies nie jest jednoznaczne z usunięciem Danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. 

§8 ZGODA NA COOKIES

 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić Zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie Zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej Zgody wyrazić – powinien opuścić Stronę. Zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje. 

GOOGLE CONSENT

W ramach strony Administratora zaimplementowane zostały narzędzia Google (m.in. Google Ads), Google wymaga by przedstawiać mu informacje o zgodzie użytkownika Strony na przetwarzanie jego danych gromadzonych w ramach plików cookies Google przy pomocy tzw. Google Consent, które zostało zaimplementowane w ramach strony Administratora.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika pozwala Administratorowi na działania marketingowe (m.in. remarketing, badanie konwersji reklam).

Administrator zaimplementował Google Consent w formie advanced consent mode tj. uruchomienie tagów Google następuje także bez zgody użytkownika, a tagi przekazują do Google informacje o zgodzie lub odmowie. W wypadku odmowy do Google przekazywane są informacje anonimowe o użytkownikach Strony. 

§9 LOGI SERWERA

 

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności i cookies: 6.06.2024 r.

ZAŁĄCZNIK -POLITYKA PRYWATNOŚCI MANYCHAT – POLITYKA KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA MANYCHAT 

 

Kontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem czatów dostępnych na Stronach Usługodawcy na Portalach internetowych oraz kontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub drogą SMS, oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Korzystania z Automatyzacji – Manychat i jest integralną częścią Polityki prywatności i Cookies. 

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób wykorzystujemy Automatyzację do kontaktowania się z Użytkownikami i jak w związku z tym przetwarzamy Twoje dane.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI MANYCHAT 1. Niniejsza Polityka Korzystania z Automatyzacji – Manychat określa zasady korzystania przez Usługodawcę z usług narzędzia Manychat w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami za pośrednictwem Czatów dostępnych na stronach Usługodawcy na Platformach internetowych oraz za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub kontaktu za pośrednictwem SMS. 
 2. Korzystanie z Automatyzacji – Manychat przez Usługodawcę w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami jest lub może być wykorzystywane za pośrednictwem: 
 1. Strony na Portalu internetowym Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/ 
 2. Na profilu zamieszczonym na Portalu Instagram pod linkiem: https://www.instagram.com/legalnybiznesonline/ 
 3. Aplikacji WhatsApp.
 4. Wiadomości SMS.
 1. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego załącznika do Polityki prywatności jest LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru wraz z Iloną Przetacznik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Radca prawny Ilona Przetacznik, ul. Wiklinowa 1, 32-040 Wrząsowice, NIP: 6861662591 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu CEIDG (Współadministrowanie danymi zawartymi w Manychat).
 1. W przypadku pytań należy kontaktować się z Usługodawcą zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.  
 1. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej dostępnego na Stronach Usługodawcy zamieszczonych na Platformach internetowych. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą. 
 1. Zasady i warunki korzystania przez Usługodawcę z Automatyzacji określa niniejsza Polityka Manychat. 
 1. Warunkiem nawiązania przez Użytkowników kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Czatów dostępnych na Stronach Usługodawcy zamieszczonych na Portalach internetowych oraz za pośrednictwem komunikatora WhatsApp lub drogą SMS jest zapoznanie się przez Użytkownika z Polityką oraz akceptacja jej treści.
 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Politykę przed nawiązaniem kontaktu z Usługodawcą. Treść niniejszej Polityki jest dostępna pod klikalnym linkiem umieszczonym w bio (opis do profilu- biogram) Usługodawcy na profilu na Instagramie. Informacje dotyczące Polityki dostępne są również w wyróżnionych postach na Instagramie oraz Facebooku. Użytkownik może utrwalić Politykę w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapisanie na trwałym nośniku lub wydruk. 
 1. Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych tzw. DSA zostały opisane w Regulaminie sprzedaży, do którego usługodawca odsyła.  

§2 DEFINICJE 1. UsługodawcaLBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru wraz z Iloną Przetacznik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Radca prawny Ilona Przetacznik, ul. Wiklinowa 1, 32-040 Wrząsowice, NIP: 6861662591 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu CEIDG.
 2. Użytkownik – każdy podmiot kontaktujący się z Usługodawcą za pośrednictwem Stron Usługodawcy na Platformach internetowych lub za pośrednictwem komunikatora WhatsApp oraz drogą SMS.
 3. Strona – miejsce/profil lub miejsca/profile na Facebooku lub Instagramie utworzony przez Usługodawcę, na którym Usługodawca nawiązuje kontakt z Użytkownikami, m.in. poprzez zamieszczanie postów, prowadzenie transmisji lub korzystanie z Czatu.
 4. Portal internetowy – serwis umożliwiający wzajemne interakcje Usługodawcy z Użytkownikami. 
 5. Automatyzacja – tworzenie za pośrednictwem narzędzia Manychat zautomatyzowanych sekwencji wiadomości, pozwalających na natychmiastową odpowiedź na zapytania kierowane przez Użytkowników, udzielając odpowiedzi nawet poza godzinami pracy Usługodawcy oraz kierowanie do Użytkowników w sposób zautomatyzowany treści marketingowych.
 6. Czat – rodzaj rozmowy prowadzonej pomiędzy Usługodawcą i jednym lub więcej Użytkownikami, polegający na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych za pośrednictwem Platform internetowych.
 7. Manychat MANYCHAT INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA, narzędzie umożliwiające Usługodawcy na zautomatyzowanie zarządzania Czatami na stronach Usługodawcy  oraz  automatyzujące procesy związane z marketingiem oraz sprzedażą. 
 8. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).
 11. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.). 
 12. DSA oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE  1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Stron Usługodawcy dostępnych na Portalach internetowych zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Stron Usługodawcy oraz innych Użytkowników. 
 2. Do skorzystania ze Stron Usługodawcy, w tym nawiązywania kontaktu z Usługodawcą potrzebne są: 
 1. Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację z Usługodawcę w ramach stron np. sprawna klawiatura;
 2. Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki cookies, np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych; 
 3. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Usługodawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną Usługodawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne/odebrane”);
 4. Aktywne konto/profil na Portalach internetowych, na których Usługodawca posiada Stronę umożliwiającą kontakt z Użytkownikami – w przypadku korzystania z tej opcji interakcji z Usługodawcą w ramach narzędzia Manychat,
 5. Sprawny telefon, który odbiera wiadomości SMS lub pobraną aplikację What’s App (najnowszą wersję) – w przypadku korzystania z tej opcji interakcji z Usługodawcą w ramach narzędzia Manychat.
 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. 
 2. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić albo usług podmiotów trzecich. 

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z MANYCHAT 1. Usługodawca może korzystać z narzędzia Manychat w następujących celach:
 1. INSTAGRAM:
 1. automatyzacja wiadomości – poprzez tworzenie zautomatyzowanych sekwencji wiadomości, umożliwiających natychmiastową odpowiedź Użytkownikom kontaktującym się z Usługodawcą za pomocą Czatu dostępnego na platformie Instagram, 
 2. zbieranie leadów sprzedażowych – poprzez budowanie listy kontaktów oraz angażowanie potencjalnych klientów na Stronach Usługodawcy,
 3. automatyzacja kanału Instagram – poprzez skrócenie czasu potrzebnego na rozmowę z potencjalnymi klientami, wprowadzanie nowych usług świadczonych przez Usługodawcę (lub produktów) za pośrednictwem Instagrama oraz udostępniając produkty partnerskie.
 1. WHATSAPP
 1. automatyzacja odpowiedzi – poprzez automatyczne odpowiedzi na powtarzające się zapytania potencjalnych klientów, 
 2. generowanie listy potencjalnych klientów – poprzez prowadzenie remarketingu za pośrednictwem WhatsApp Broadcast, 
 3. wzmocnienie sprzedaży – poprzez śledzenie rozmów z potencjalnymi klientami oraz ich potencjalnych zainteresowań, w celu dopasowania treści sprzedażowych do klienta.
 1. FACEBOOK
 1. pozyskiwanie nowych klientów – poprzez automatyczną kwalifikację potencjalnych klientów, odzyskiwanie porzuconych koszyków oraz wysyłanie do Użytkowników aktualnych kuponów oraz ofert,
 2. angażowanie Użytkowników  – poprzez budowanie grona Użytkowników obserwujących Stronę Usługodawcy wspomagając procesy związane z promowaniem reklam Usługodawcy na Facebooku, zbieranie opinii oraz recenzji od Użytkowników oraz udostępnianie Użytkownikom nowinek oraz aktualnych ofert, 
 3. zapewnienie wsparcia Użytkownikom – poprzez wysyłanie potwierdzeń dokonanych zamówień, odpowiadanie na pytania Użytkowników dotyczące wsparcia technicznego, rezerwowanie spotkań oraz wysyłanie do Użytkowników powiadomień o zbliżających się spotkaniach.
 1. KOMUNIKACJA SMS
 1. prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych – poprzez wysyłanie Użytkownikom ofert, kuponów i treści promocyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS, 
 2. pozostawanie w stałym kontakcie z Użytkownikami  – poprzez łączenie kontaktów pozyskanych za pośrednictwem Portali internetowych w ich numerami telefonu, 
 3. personalizacja rozmów z Użytkownikami – poprzez wysyłanie do Użytkowników spersonalizowanych treści promocyjnych, przypominanie o spotkaniach oraz ofert specjalnych, 
 4. zaangażowanie Użytkowników w kontakt z Usługodawcą – poprzez wymianę z Użytkownikiem spersonalizowanych wiadomości, w taki sposób, aby umożliwić przejęcie rozmowy przez człowieka w dowolnym momencie.
 1. Manychat umożliwia Usługodawcy różne opcje wykorzystania narzędzia Manychat, w różnych celach wskazanych w ust. 1, z których Usługodawca może korzystać łącznie lub oddzielnie (nie ze wszystkich w jednym czasie), w zależności od swojego wyboru. 
 2. Manychat wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) w celu Automatyzacji procesu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami oraz zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Użytkowników, a także zautomatyzowania procesów marketingowych oraz sprzedażowych Usługodawcy. 
 3. Usługodawca zawarł umowę z Manychat, Inc., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA w zakresie świadczenia przez Manychat na rzecz Usługodawcy usług w zakresie zautomatyzowania procesów prowadzenia Stron na Portalach internetowych oraz zautomatyzowania komunikacji prowadzonej przez Usługodawcę z Użytkownikami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp oraz drogą SMS. Warunki oraz zakres powyższej umowy jest dostępny pod linkiem: Terms of service https://manychat.com/legal/tos.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od Usługodawcy zautomatyzowanych wiadomości, wysyłając do Usługodawcy wiadomość z informacją o zakończeniu subskrypcji wiadomości lub używając określonego przez Usługodawcę hasła np. o treści “Zakończ subskrypcję”. Może także w inny dogodny dla niego sposób wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości kontaktując się z Usługodawcą na dane wskazane w niniejszej polityce.

§5 DANE OSOBOWE  1. Manychat pełni dwie role w zakresie przetwarzania danych osobowych, w zależności od rodzaju danych, które przetwarza: 
 1. w stosunku do danych Usługodawcy – pełni rolę administratora,
 2. w stosunku do danych Użytkowników – pełni rolę podmiotu przetwarzającego. 
 1. Dane, przetwarzane przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z Manychat są pozyskiwane poprzez zaobserwowanie przez Użytkowników stron Usługodawcy dostępnych na Portalach internetowych lub nawiązanie przez Użytkownika kontaktu z Usługodawcą przy pomocy Czatów dostępnych na Portalach internetowych, komunikatora WhatsApp lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z Usługodawcą. 
 2. Wybór tematu rozmowy przez Użytkownika, który pojawia się po uruchomieniu np. pod hasłem: “Godziny pracy”, “Ceny produktów” itp. lub napisanie bezpośrednio do Usługodawcy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 
 1. nawiązywania kontaktu z Użytkownikami na ich prośbę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, 
 2. zarządzanie Stronami Usługodawcy na Portalach internetowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, 
 3. przeprowadzania statystyk oraz analiz funkcjonowania  stron Usługodawcy na portalach społecznościowych, w tym aktywności Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, 
 4. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy,
 5. udzielenie rabatu lub informowanie o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotach przez niego polecanych, w tym wysyłka Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda,
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes. 
 1. W związku z korzystaniem z Manychat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Usługodawca w ramach wykorzystywania Manychat korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft, Manychat, itp.  dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:   
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
 1. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,  
 1. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

 1.  Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r., wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach ochrony danych UE-USA, przeszły system certyfikacji i uzyskały certyfikat potwierdzający zapewnienia ochrony Danych osobowy na poziomie Unii Europejskiej.
 1. Manychat w stosunku do obywateli Unii Europejskiej i EOG, m.in. w zakresie przekazywania danych osobowych działa w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. nr 2021/914 (szczegóły decyzji Komisji Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=en), wskazanie w umowie przetwarzania Manychat: https://manychat.com/legal/dpa).  
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Usługodawca nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze stron Usługodawcy dostępnych na portalach internetowych, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu publikacji Opinii zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: https://legalnybiznesonline.pl/polityka-prywatnosci/  oraz https://legalnybiznesonline.pl/regulamin-opinii/.

 

§6 POWIERZENIE PRZETWARZANIA 1. Integralną częścią umowy pomiędzy Manychat, Inc., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA, a Usługodawcą jest Data Processing Addendum (umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych), który określa zasady powierzenia danych pomiędzy podmiotami oraz ich przetwarzania. Umowa ta jest dostępny pod linkiem: https://manychat.com/legal/dpa.
 2. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Usługodawca powierza Manychat następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, publiczne dane dostępne na profilach Użytkowników w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta Użytkowników, numer telefonu, zdjęcia dostępne na profilu, treść czatów z Użytkownikami, data urodzenia, płeć, dane teleinformacyjne – adres IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkownika, dane dotyczące plików cookies, dane przeglądarki, dane z historii i treści czatu, informacje o użytkowaniu chatbota.
 3. Manychat gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z RODO. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Manychat, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustaje z chwilą rozwiązania tej umowy. 
 5. Manychat może korzystać z podprocesorów (dalszych podmiotów przetwarzania) w celu realizacji na rzecz Usługodawcy usług, uregulowanych w niniejszej Polityce. Aktualną listę podprocesorów (dalszych podmiotów przetwarzania), z których korzysta Manychat znajdziesz pod tym linkiem: https://manychat.com/legal/service-providers

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE POLITYKI MANYCHAT

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszej Polityki, zmiany technologii, zmiany zakresu usług, zmian stylistycznych czy korekcyjnych niewpływających merytorycznie na kształt Polityki i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika. Nowa Polityka wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Usługodawcy.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Polityki okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności i cookies: 6.06.2024 r.

Shopping Cart