Regulamin

Drogi Użytkowniku!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się skorzystać z naszych produktów lub usług i pozostawić opinię na ich temat.    

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem opinii i zasadami ich pozostawiania i weryfikowania na stronie legalnybiznesonline.pl.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Możliwość umieszczenia Opinii o Produktach Usługodawcy jest dostępna w domenie legalnybiznesonline.pl i na odpowiednich podstronach Serwisu  lub w innych wskazanych miejscach oraz jest świadczona przez Usługodawcę na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku pytań należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
 1. numer telefonu: 691 478 661
 2. adres e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl
 3. formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
 1. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (tzw. innego komunikatora online) dostępnego w ramach Serwisu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą. 
 2. Zasady i warunki zamieszczania, przechowywania, rozpowszechniania Opinii w serwisie określa niniejszy Regulamin. 
 3. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usług elektronicznych jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz pełną polityką prywatności i akceptacja ich treści. Akceptując treść Regulaminu Użytkownik składa oświadczenie, iż zapoznał się z tymi treściami, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz polityki prywatności i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Pozostawienie Opinii w serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Opinii oraz pełnej Polityki prywatności i cookies. 
 5. Niniejszy regulamin odnosi się do zasad publikacji Opinii w Serwisie, jak również w social mediach czy innych kontach Usługodawcy, umożliwiających pozostawienie Opinii na temat jego Produktów,  z zastrzeżeniem odrębnych zasad wynikających z regulaminów tych platform czy serwisów. 
 6. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usługi pozostawienia Opinii w ramach Serwisu, w szczególności w stopce Serwisu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 7. Zasady korzystania z pozostałych usług, treści cyfrowych lub zasady zakupu towarów (jeśli są dostępne w ramach Serwisu) określa Regulamin sprzedaży, do którego Usługodawca odsyła. 
 8. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w § 2 Regulaminu.
 9. Pozostałe definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych – DSA zostały opisane w §9 niniejszego regulaminu i są jego integralną częścią. 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Usługodawca lub Administrator– Ilona Przetacznik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca prawny Ilona Przetacznik, pod adresem ul. Wiklinowa 1, 32-040 Wrząsowice, NIP: 6861662591, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, pozostawiająca opinię na temat usług lub produktów Usługodawcy, w tym także Klient.
  2. Klient – osoba, która bezpośrednio kupiła lub skorzystała z Produktów Usługodawcy. 
  3. Opinia – subiektywna ocena dokonana przez Użytkownika na temat Produktów Usługodawcy lub wszelkich treści czy działań podejmowanych przez Usługodawcę, stanowiąca własny pogląd Użytkownika, zamieszczona, przechowywana lub rozpowszechniona w całości lub we fragmentach w Serwisie.
  4. Regulamin opinii – niniejszy regulamin, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym Usługi pośredniej, regulujący stosunki pomiędzy Usługodawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług, o których mowa w §9 Regulaminu. 
  5. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem legalnybiznesonline.pl oraz na odpowiednich jego podstronach i powiązanych stronach lądowania za pośrednictwem którego Użytkownik może pozostawić Opinię.
  6. Konto – konto użytkownika w Serwisie, jeśli Serwis umożliwia jego założenie np. podczas zakupu Produktu. 
  7. Produkt – produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar, usługa, usługa cyfrowa, treść cyfrowa, informacje i materiały udostępnione lub świadczone przez Usługodawcę.
 • Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nieodpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie.
 1. Formularz pozostawienia opinii – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może pozostawić Opinię. 
 2. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Usługodawcy, Media społecznościowe i kanały Usługodawcy funkcjonujące w ramach tychże Mediów.
 3. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu pozostawienia Opinii. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Usługodawcę w niniejszym regulaminie. 
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 poz. 2759 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 2023 poz. 1610), dalej jako Kodeks cywilny.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 7. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344 z późn. zm.), dalej jako UŚUDE.
 10. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2024, poz. 34 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne. 
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie. 

 

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może pozostawić Opinię w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Aby pozostawić Opinię w ramach Serwisu potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, jeśli pozostawienie Opinii potwierdzane jest wysyłką wiadomości e-mail (Usługodawca zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Usługodawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail). 
 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, również w ramach zostawiania Opinii przez Użytkowników, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.

§4 ZASADY POZOSTAWIANIA OPINII 

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie jego Opinii w wyznaczonych na Serwisie powierzchniach przeznaczanych do zamieszczania i rozpowszechniania Opinii przez Użytkowników.
 2. Skorzystanie z Usługi jest całkowicie dobrowolne i jest uzależnione wyłącznie od woli Użytkownika. 
 3. Do skorzystania z Usługi uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy, którzy zakupili Produkty oferowane przez Usługodawcę.
 4. Opinie Użytkownika mogą być zamieszczane w następujący sposób:
 1. W wyniku działania Klienta lub Użytkownika, który skorzystał z naszych Produktów i pozostawił Opinię bezpośrednio w formularzu opinii w Serwisie,
 2. W wyniku zaproszenia Klienta do pozostawienia Opinii poprzez wysłanie mu specjalnego linku do pozostawienia takiej Opinii,
 3. W wyniku zaimplementowania treści Opinii lub jej screenu w Serwisie poprzez pobranie go z innych miejsc w Internecie, w których Użytkownik pozostawił Opinię np. z social mediów, czy komentarzy pod video,
 4. W wyniku publikacji Opinii przez Użytkownika w zewnętrznych platformach np. w wizytówce Google (link: https://g.page/r/CZMMkkcX01f4EBM/review), w social mediach, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” (link: https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/reviews).
 1. Opinie mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta lub Użytkownika danego Produktu, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych. 
 2. Każdy z naszych Klientów ma możliwość pozostawienia Opinii o usłudze, która została przez nas dla Niego wykonana i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach naszej Strony, social mediów i w innych celach promocyjnych.  
 3. Jeśli Opinia budzi nasze wątpliwości, nie jest prezentowana w ramach strony. Osoba, która pozostawiła Opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez nas ma możliwość skontaktowania się z nami celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn. 
 4. Nie jesteśmy zobowiązani publikować Opinii w Serwisie i jesteśmy uprawnieni do ich usuwania w przypadku, gdy według nas jest to uzasadnione. Możemy też publikować Opinie wybrane, przy czym w takim wypadku publikujemy Opinie, które najlepiej oddają istotę współpracy z nami i zasady świadczenia przez nas usług.
 5. Nie korzystamy z opinii kupionych czy sponsorowanych. Nie zamieszczamy ani nie zlecamy zamieszczania innej osobie nieprawdziwych Opinii lub rekomendacji albo zniekształcania Opinii lub rekomendacji w celu promowania naszych Produktów.  
 6. Możemy korzystać z Opinii uzyskanych w sposób barterowy, w ten sposób, że udostępniamy danemu Użytkownikowi nasz Produkt w zamian za pozostawienie rzetelnej i szczerej Opinii na jego temat. 
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zamieszczenia Opinii w Serwisie lub ją usunąć, albo poprzez powstrzymanie się od zamieszczania Opinii albo skontaktowanie się z Usługodawcą w celu jej usunięcia, jeśli samodzielne usunięcie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. 
 8. Usługodawca jest uprawniony do publikacji w Serwisie zarówno  Opinie negatywne, jak i pozytywne. 
 9. Usługodawca nie cenzuruje negatywnych Opinii, a ich niezamieszczenie w Serwisie może wynikać z naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w niniejszym regulaminie lub wątpliwości Usługodawcy co do wiarygodności Opinii.

 

§5 ZASADY PUBLIKOWANIA I WERYFIKACJI OPINII

 

 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii, którą pozostawił w Serwisie, jak również za skutki prawne i faktyczne, które ona wywołała, w tym za szkody i roszczenia osób trzecich. 
 2. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zauważonych naruszeniach. Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia naruszeń. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany pozostawić Opinię w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny dla przeciętnego odbiorcy. 
 4. W celu opublikowania Opinii, Użytkownik podaje w formularzu Opinii:
 1. Nazwę Użytkownika (Imię, nazwisko)
 2. Adres e-mail
 3. Liczbę przyznanych gwiazdek
 4. Treść opinii.
 1. W przypadku niespełnienia warunków wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do odmowy publikacji Opinii w Serwisie. Wiadomość elektroniczną z uzasadnieniem odmowy publikacji Opinii, Usługodawca prześle do Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia przesłania Opinii przez Użytkownika. 
 1. W ramach korzystania z Serwisu i pozostawienia Opinii zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 
 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu i Opinii spamu; 
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 
 3. publikacji Opinii sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające treści obraźliwych, czy naruszających uczucia religijne, rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, wulgarne, faszystowskie itp. 
 4. publikacji Opinii naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, 
 5. publikacji Opinii zawierających odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis Usługodawcy, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
 6. publikacji Opinii nawołujących i reklamujących inne serwisy,
 7. publikacji Opinii niezwiązanych z danym Produktem,
 8. publikacji Opinii zawierających dane osobowe lub kontaktowe.
 1. Nakazuje się:
 1. Pozostawianie Opinii w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Pozostawianie Opinii w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
 1. Użytkownik może pozostawić Opinię anonimowo lub pod pseudonimem, w szczególności w obrębie zewnętrznych serwisów zezwalających na to np. w social mediach lub w serwisie Google. 
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane na stronie i na podstronach strony Opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są naszymi rzeczywistymi Klientami lub Użytkownikami. Podejmujemy w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym dokumencie, aby sprawdzić, czy Opinie te pochodzą od naszych  Klientów. Między innymi: uzyskujemy zgody na publikowanie Opinii w celach marketingowych, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich Opinii oraz sprawdzamy, czy dana Opinia pochodzi od naszego Klienta lub Użytkownika.
 3. Opinie prezentowane w ramach strony są weryfikowane przez nas w ten sposób, że w ten sposób, że sprawdzamy, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od naszego Klienta poprzez weryfikację pozostawionych przez Niego danych. 
 4. Opinie pozostawione w ramach serwisów zewnętrznych nie są przez nas weryfikowane, gdyż nie mamy możliwości ingerencji w narzędzia należące do podmiotów trzecich. Opinie te umieszczane są przez użytkowników tych platform czy serwisów działających według ich zasad (regulaminów). Cyklicznie analizujemy te Opinie i zgłaszamy do administrujących je serwisów zauważone nieprawidłowości lub nadużycia. 

 

§6 PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Opinie  w Serwisie były rzetelne, a proces ich pozostawiania intuicyjny dla Użytkownika. 
 2. Użytkownik jest uprawniony złożyć reklamację w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania procesu pozostawiania czy weryfikacji Opinii w Serwisie. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Usługodawcy podany w niniejszym regulaminie. 
 5. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Użytkownik albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
 6. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Użytkownik, pozostawiając Opinię w serwisie, oświadcza, że jest ona wytworem jego działalności twórczej i nie narusza praw osób trzecich. 
 2. Użytkownik publikujący Opinię w Serwisie lub w innych serwisach udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, nieograniczonej w czasie na korzystanie oraz rozpowszechnianie, modyfikowanie, kopiowanie treści Opinii, bez ograniczeń terytorialnych, w całości lub we fragmentach, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 1. Utrwalenie i zwielokrotnianie Opinii poprzez cyfrowe przetwarzanie, dowolną techniką, 
 2. Rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w  miejscu i czasie przez siebie wybranym, głównie w sieci Internet, publiczne wyświetlanie,
 3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

§8 DANE OSOBOWE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu Opinii będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 3. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 6. w celu przetwarzania wizerunku czy wizji lub fonii Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z publikacją Opinii w Serwisie oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że publikacja Opinii w Serwisie będzie niemożliwa.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres publikacji Opinii, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 3. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Usługodawcy. 
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne)   w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r., wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach ochrony danych UE-USA, przeszły system certyfikacji i uzyskały certyfikat potwierdzający zapewnienia ochrony Danych osobowy na poziomie Unii Europejskiej. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:   
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,  
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu publikacji Opinii zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: https://legalnybiznesonline.pl/polityka-prywatnosci_i_polityka_cookies/.

§9 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA 

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny.  Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.
 2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi:
 1. zwykłego przekazu,
 2. hostingu
 3. “cachingu”. 
 1. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:
 1. komentarze, 
 2. opinie i oceny, 
 3. tworzenie publicznych notatek w ramach kursu online, 
 4. wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie.
 1. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/legalnybiznesonline/), Facebook (link: https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/), w tym grup na Facebooku, które administruje Administrator (link: https://www.facebook.com/groups/LegalnyBiznesOnline) , LinkedIn (link: https://www.linkedin.com/in/ilona-przetacznik-radca-prawny/), YouTube (link: https://www.youtube.com/@legalnybiznesonline), TikTok (link: https://www.tiktok.com/@legalnybiznesonline_pl) poprzez:
 1. umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,
 2. dodawanie postów,
 3. dodawanie ocen i opinii
 4. dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu.
 1. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:
 1. Administrator – Usługodawca, zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt 1 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową,  świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu. 
 2. Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.
 3. Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.
 4. Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 5. Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.
 6. Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora: 
 1. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 2. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

iii. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

 1. Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.
 2. Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.
 3. Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach  których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp. 

 

Punkt kontaktowy

 1. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający  mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl lub telefonicznie na numer telefonu 691 478 661. Komunikacja może odbyć się w językach: polskim, angielskim, francuskim. 

 

 1. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl lub telefonicznie na numer telefonu: 691 478 661. Komunikacja może odbyć się w językach: polskim, angielskim, francuskim.Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

 

 1. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści określonych w § 1 ust. 10-12 Regulaminu, jak również:
 1. Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem,
 2. Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam,
 3. Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp. 
 4. Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, 
 5. Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,
 6. Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.
 7. Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora,
 8. Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,
 9. Treści powtarzalnych, które  już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),
 10. Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować  się na dane umieszczone w Regulaminie).

 

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

 1. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe). 

Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

 1. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia. 
 2. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści. 
 3. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Usługodawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 4. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki. 
 5. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
 6. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie. 
 7. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem. 

 

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

 

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

 1. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

 

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach

 1. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

 1. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych. 

 

Zakończenie korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się z Usługodawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw. 

 

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora

 

 1. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w  §11  niniejszego regulaminu. 

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z publikacją Opinii na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umożliwienie zamieszczenia Opinii w Serwisie świadczone jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług, Produktów lub asortymentu w Serwisie, zmian stylistycznych czy korekcyjnych niewpływających merytorycznie na kształt regulaminu i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 3. Do Opinii pozostawionych przed zmianą  Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy, jeśli została zawarta.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności i cookies: https://legalnybiznesonline.pl/polityka-prywatnosci_i_polityka_cookies/

Link do niniejszego Regulaminu: 

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2024 r.Uwaga! Niniejszy Regulamin został sporządzony przez Kancelarię prawną #Legalny Biznes Online legalnybiznesonline.pl. Nie kopiuj go ani w całości, ani we fragmentach, gdyż naruszysz prawa autorskie i narazisz się na roszczenia. Postaraj się o własną legalną licencję kontaktując się z Kancelarią lub korzystając ze sklepu prawnego na legalnybiznesonline.pl lub legalnastrefabiznesu.pl. 

Ja działam legalnie, bo dbam o moich Klientów, swój wizerunek i najwyższą jakość tego, co świadczę dla Ciebie! 🙂 


ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG (Z REGULAMINEM OPINII)

 

Data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma : …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….: 

E-mail (o ile dostępny): …………………………….

Numer telefonu (o ile dostępny): …………………………….

Numer zamówienia (jeśli dotyczy): …………………………….

[z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE]

 

Link do Treści: …………………………….

 

/Dane Usługodawcy/

 

ZGŁOSZENIE  NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

Niniejszym zgłaszam, że w ramach Serwisu znajdującego się pod linkiem : ___________________________ doszło do zamieszczenia 

 • nielegalnych treści
 • treści niezgodnych z Regulaminem opinii
 • treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Administratora [należy zaznaczyć właściwe]

 

Opis treści i dowody na jej istnienie

Treść, jaka została zamieszczona w Serwisie narusza następujące postanowienia Regulaminu opinii/ przepisy prawne : _________________________ [należy wymienić] oraz _________________________________ [należy wymienić pozostałe argumenty, z powodu których uznaje się wskazaną treść za nielegalną lub niezgodną z Regulaminem]. 

 

Dodatkowo, na dowód moich twierdzeń przesyłam:

 • screeny ww. treści 
 • Inne: ___________________________________ [należy wymienić i załączyć]

 

Dane naruszyciela

Według mojej wiedzy ww. treść została opublikowana/ zamieszczona przez następującą osobę:

Imię i nazwisko: _____________________ [jeśli posiadasz]

Link do profilu w sieci: _____________________ [jeśli posiadasz]

Adres e-mail: _____________________ [jeśli posiadasz]

 

Żądania

Mając na uwadze powyższe, żądam:

 

 • usunięcia ww. treści z Serwisu
 • ograniczenia widoczności następujących informacji związanych z ww. treściami: _________________________ [należy wymienić] poprzez:
  • uniemożliwienie dostępu do treści naruszycielowi
  • depozycjonowanie treści
 • zawieszenie konta naruszyciela
 • zamknięcie konta naruszyciela
 • zawieszenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela
 • zakończenie świadczenia usługi w całości/ w części [należy wybrać] przez Administratora na rzecz naruszyciela
 • zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych w następujący sposób: _________________________________ [należy wymienić]
 • Inne: ________________________________ [należy wymienić].Oświadczenie

Oświadczam, że dokonuję niniejszego zgłoszenia w dobrej wierze i jestem przekonany, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 

Data: _____________________ Podpis [jeśli możliwe]: _____________

Shopping Cart