Grafika do wpisu: Umowa o dzieło. Czy zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe?

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Czy jest dla Ciebie?

Czas czytania: 5 minut

Umowa o dzieło wciąż jest często stosowana, jednak nie zawsze wtedy, kiedy powinna. Przez ostatni czas zaszło w tym temacie trochę zmian i warto być na bieżąco. Czym jest umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich? Kiedy można ją stosować i kto może to zrobić? Przeczytaj i dowiedz się.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – czym jest i czy jest dla Ciebie?

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej. “Przez umowę o dzieło osoba, która przyjmuje zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a osoba, która zamawia do zapłaty wynagrodzenia. Przy umowie o dzieło kluczowe jest osiągnięcie uzgodnionego przez strony rezultatu”.

Dodatkowo zgodnie z Art. 3531 [Zasada swobody umów] Kodeksu cywilnego, to strony, które zawierają umowę, decydują o niej. 

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, podstawa oskładkowania
Podstawa oskładkowania umowy o dzieło, https://unsplash.com/photos/ZH4FUYiaczY

Minimalne wynagrodzenie a umowa o dzieło

Osoby, które zostały zatrudnione na podstawie takiej umowy nie podlegają także przepisom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia, które obowiązują od stycznia 2022 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. i które wynosi obecnie (rok 2022) 19,70 zł na godzinę.

W rzeczywistości ich wynagrodzenie wynosi taką kwotę, jaka wpisana została w umowie. W przeciwieństwie do osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Zobacz wpis poświęcony temu tematowi.  

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

Regulamin sklepu internetowego
Regulamin sklepu internetowego 

Stawka za godzinę (w przypadku zlecenia) będzie wyglądać inaczej w 2023 roku. Wyniesie ona od stycznia 2023 – 22,80 zł brutto za godzinę, a od lipca 2023 – 23,50 zł brutto za godzinę.

Tak jak jednak wspomniano, stawka godzinowa nie dotyczy umów o dzieło. W ich przypadku płaci się za całość, za dzieło stawkę, na jaką się strony umówiły.

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE TREŚCI MOIM INSTAGRAMIE W TEMACIE UMÓW>

Przedmiot i cel umowy o dzieło

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania dzieł lub dzieła. Zazwyczaj jest to więc:

  • wytworzenie jakiejś rzeczy,
  • zmiana rzeczy, która już istnieje,
  • naprawienie czy też przerobieniu jakiejś rzeczy,
  • uzupełnienie/rozbudowa jakiejś rzeczy,
  • a także inne.

Może być to na przykład:

  • napisanie artykułu,
  • stworzenie grafiki,
  • wykonanie zdjęcia/zdjęć,
  • namalowanie obrazu,
  • stworzenie strony internetowej.

Tak więc są to zarówno rzeczy materialne, jak i te nie.

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z 4 lutego 2014 r., III AUa 596/13).

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Umowa o dzieło a prawo autorskie. https://unsplash.com/photos/n95VMLxqM2I

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

1. Wynagrodzenie

W umowie musi być zawarte wynagrodzenie, za wykonanie konkretnego dzieła. Twoje bezpieczeństwo to podstawa, dlatego zadbaj o to.

Zgodnie z Art.  628. Kodeksu cywilnego:

§  1.  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

2. Opis dzieła

Umowa zlecenie i umowa o dzieło często są mylone ze sobą. Dlatego też opis danego dzieła musi być konkretny i jasny. Z umowy o dzieło wynika konkretny cel danego dzieła, jego końcowy wynik. Tak więc podmiotem umowy może być wykonanie konkretnej grafiki i istotny jej jej końcowy efekt. 

3. Termin wykonania dzieła

Koniecznie musi być również zapis o terminie wykonania dzieła i tym samym zakończeniu umowy. Nie może by tu dopowiedzeń i niejasności. Daty i terminy musza być jasne, tak jak jasne musza być zapisy dotyczące ich przekroczenia i to co się z nim wiąże.

4. Określenie korzystania z dzieła przez zamawiającego. 

Prawa autorskie są bardzo ważną kwestią. Zapisy te są istotne, ponieważ zabezpieczają zarówno klienta, jak i osobę zlecającą wykonanie czegoś. Odpowiedź na to, czy w umowie powinny się znaleźć zapisy o prawie autorskim brzmi: to zależy, ponieważ jest to zależne od jej przedmiotu. Jednak z reguły prawa autorskie lub licencje wystąpią w przypadku wykonania dzieła.
 
Istotne jest to, czy został stworzony UTWÓR. 
 
Więcej na ten temat piszę w artykule poniżej. 
 
Zobacz również wpis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych – na co uważać?  

Dla kogo umowa o dzieło nie jest odpowiednia?

Nie w każdej sytuacji zastosowanie umowy o dzieło będzie korzystne, a nawet zgodne z obowiązującym prawem. Czy wiesz, kiedy nie można jej stosować?

Zgodnie z Art. 22. Kodeksu Pracy [Nawiązanie stosunku pracy]

§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

Umowa o dzieło staje się umową o pracę, gdy zamawiający określa konkretne godziny, miejsce i czas, w których wykonujący dzieło ma pracować. 

Czy umowa o dzieło może być nieważna?

Zgodnie z art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego umowa taka będzie nieważna, gdy: 

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Mam nadzieję, że już teraz będziesz wiedzieć, co zrobić, kiedy staniesz przed podjęciem decyzji o podpisaniu takiej umowy. Musisz wiedzieć z czym się to wiąże i czy jest ona dla Ciebie korzystna.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji z radcą prawnym w tym zakresie skontaktuj się ze mną. Z przyjemnością omówię z Tobą WYBRANE TEMATY od strony prawno-praktycznej.?  Napisz do mnie tutaj >> kontakt@legalnybiznesonline.pl

 

Wszystkiego Legalnego!

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień: 23.11.2022

Obrazek wyróżniający, źródło: https://unsplash.com/photos/doplSDELX7E