zwolnienie z zus

Tarcza antykryzysowa a zwolnienie z ZUS – komu się należy?

Czas czytania: 6 minut

W dzisiejszym wpisie i nagraniu napiszę o tym, komu należy się zwolnienie z ZUS i czy sprawa w każdym przypadku jest taka oczywista.

Niedawno odbył się webinar “Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców” podczas którego tłumaczyłam co daje Tarcza antykryzysowa.

Sprawa nie w każdym przypadku jest taka oczywista. Webinar online potrwał 2 godziny i z pewnością nie odpowiedziałam na wszystkie pytania.

ZUS budzi największe kontrowersje. Głównie dlatego, że w pierwszej wersji Tarczy nie było zwolnienia z ZUS!

Zwolnienie z ZUS pojawiło się po licznych protestach przedsiębiorców. I dobrze.

Co mówi Tarcza Antykryzysowa o zwolnieniu z ZUS dla pracodawców?

Ustawa wypowiada się o warunkach udzielenia zwolnienia w art. 31 zo.

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia z ZUS, a zatrudnia pracowników, nie musi przestrzegać limitu przychodu. To dobra wiadomość.

Nie może też zatrudniać (razem z nim) więcej niż 9 osób.

Kto wlicza się do limitu zatrudnienia?

Wszystkie osoby, za które opłaca się składki na ubezpieczenia. Czyli osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie, niezależnie od tego na jaką część etatu są zatrudnione.

Kogo nie wlicza się do limitu zatrudnienia?

Nie wlicza się studentów (do 26 r.ż.), gdyż przedsiębiorca nie jest jego płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy osoba współpracująca też jest objęta zwolnieniem ze składek ZUS?

Tak, jeśli pozostałe warunki są spełnione.

Warunki otrzymania zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych

Jeśli chodzi o osoby prowadzące firmę, które nikogo nie zatrudniają (samozatrudnione) warunki są trochę inne. O tym mówi art. 31 zo ust. 2:

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wiem, że czytanie przepisów prawnych nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, dlatego wymieniam poniżej warunki przyznania zwolnienia od punktów:

 • prowadziłeś firmę przed 1 lutego 2020 r.
 • opłacałeś składki
 • nie masz żadnych zaległości na dzień 31.12.2019 r. albo nieterminowych wpłat
 • przychód nie może przekroczyć 15 681 zł tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto
 • wniosek złożony do 30 czerwca
 • za okres 3 m-cy czyli marzec- maj 2020 r.
 • składki nie zostały opłacone!

Ile przysługuje zwolnienia, gdy opłacam wyższe składki?

Kilkakrotnie padło pytanie, co w sytuacji, gdy opłacasz wyższe składki. Czyli nie zakładane minimum, ale właśnie dużo więcej.

Odpowiedź brzmi : nic. Nic się nie zmieni, bo przepis mówi wyraźnie, że należy się zwolnienie z minimum.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Nie ma sensu więc żadne podwyższanie ZUS-u…

Czy ma sens zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności się po prostu nie opłaca. Skoro składki są “opłacone” przez ZUS, to nie ma sensu przerywać sobie ubezpieczenie.

W przypadku zawieszenia działalności dochodzi do takiego przerwania ciągłości ubezpieczenia.

Z kolei, zwolnienie z ZUS na podstawie Tarczy antykryzysowej powoduje, że traktuje się przedsiębiorcę jako kogoś, kto nadal te składki opłaca.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek traktuje się jak składki opłacone. Mówi o tym art. 31 zs ust. 1.

Dzieje się to w trybie umorzenia składek.

Wolisz oglądać i słuchać? Obejrzyj Legalną Kawę nr 94 poruszającą tematykę “zwolnienie z ZUS!

Formalności, czyli co należy zrobić?

W pierwszej kolejności, należy wejść na stronę ZUS- u i pobrać formularze do uzupełnienia. Znajdziesz je TUTAJ.

ZUS udostępnia też wzory do pozostałych form pomocy, a także krótkie wskazówki, co kiedy można uzyskać.

Wiem, że nie odpowiada na wiele pytań, a dodzwonić się do ZUS-u graniczy z cudem, jednak jest to dosyć jasno sformułowane.

Zwolnienie z ZUS – co zawiera wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
4) podpis wnioskodawcy.

O powyższych elementach nie można zapomnieć, a pozostałe znajdują się we wzorach wniosku.

Jak widać procedura jest uproszczona i “na oświadczenie”. To powoduje, że kontrole mogą się pojawić i ustawa na to zezwala, o czym pisze niżej.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak wynika z powyższego należy rzetelnie podejść do wypełniania dokumentów.

Konsultacja indywidualna

Jeśli jednak potrzebujesz indywidualnej konsultacji, to koniecznie skontaktuj się ze mną, po jej wykupieniu. Zajmiemy się Twoją sprawą, sprawdzając, na co dokładnie możesz liczyć w związku z Tarczą Antykryzysową. Jakie wnioski musisz złożyć i gdzie to zrobić!

Tarcza antykryzysowa
zwolnienie z zus

E-book Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach

A jeśli wolisz tańszą opcję, to pomyśl o e-booku : “Tarcza Antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach”.

Tarcza antykryzysowa ebook
zwolnienie z zus
E-book możesz kupić TUTAJ >>>

Czy ZUS będzie ścigał przedsiębiorców?

Ostatnio podesłano mi artykuł, w którym napisano, że ZUS będzie ścigał przedsiębiorców wraz z Urzędem Skarbowym. Tych, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z ZUS-u.

Nie wiem, czy będzie to robić, ale oczywiście może, jeśli znajdzie podstawę prawną. A podstawa prawna do kontaktów z US istnieje w samej Tarczy.

Z art. 31 zu mówi, że :

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej.

Jak wynika z powyższego US i ZUS będą tutaj współpracować. Idąc jednak dalej do rozbieżności jeśli powstaną.

Rozbieżności i odsetki

W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa w ust. 2, są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. Do decyzji o obowiązku opłacenia składek stosuje się odpowiednio art. 31zq ust. 8.

W przypadku nie opłacenia w terminie należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, należności te podlegają przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co to oznacza?

 • US i ZUS informują się nawzajem, czy oświadczenie o przychodach się zgadza i nie ma rozbieżności
 • jeśli są rozbieżności i wynikają z wprowadzenia w błąd ZUS należy opłacić składki
 • należy opłacić też odsetki
 • jeśli nie będą opłacone – będą dochodzone przymusowo

Lepiej nie ryzykować i dokładnie oraz prawidłowo wypełnić dokumenty!

Mam nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie bardzo pomocny!

zwolnienie z zus
E-bok możesz pobrać TUTAJ >>> Po potwierdzeniu zapisu otrzymasz e-mail ze szczegółami.

Bezpłatny webinar Legalna Sprzedaż Online

Już teraz możesz obejrzeć webinar online o tym jak sprzedawać w Internecie legalnie! To ważne, bo teraz wszystko przeniosło się do Internetu i warto robić to zgodnie z prawem! A sprzedawać można nie tylko poprzez sklep internetowy.

Jest jeszcze kilka sposobów i o nich też dowiesz się z webinaru! Kup webinar >>>

KUP WEBINAR >>>

Kolejne artykuły o Tarczy Antykryzysowej w drodze!

A teraz możesz poczytać:

Wszystkiego Legalnego i Wesołych Świąt!

Ilona Przetacznik, radca prawny

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.