Udostepnij

Pakiet antykryzysowy już jest – projekt specustawy!

Co daje przedsiębiorcom?

Pakiet antykryzysowy to jedna z najbardziej oczekiwanych ustaw. Przedsiębiorcy chcą jak najszybciej dowiedzieć się, w jaki sposób pomoże im Państwo.

W poniedziałek, 23-go marca, odbył się webinar online, na którym pokazywałam, co się zmieni i co jest istotne dla przedsiębiorcy. Webinar był zamknięty. Postanowiłam udostępnić powtórkę. Możesz ją obejrzeć TUTAJ >>>

Przygotowuję też specjalny e-book ze wszystkimi zmianami właśnie dla przedsiębiorców! Sporo informacji znajdziesz na blogu, ale jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, to zaglądaj tutaj częściej i czekaj na informację o e-booki!

Na kolejny WEBINAR, tym razem w temacie prowadzenia legalnej sprzedaży w Internecie możesz zobaczyć wykupując powtórkę TUTAJ >>>

Na You Tube do sklepu grafiki 722x361 1
Webinar o tym, jak przejść na biznes online i sprzedawać zgodnie z przepisami w kilku krokach >>> KLIKNIJ >>>

O czym mówiłam podczas webinaru?

 • O pomocy dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników
 • Zasiłki
 • Praca zdalna
 • Dopłaty do pensji
 • Urlopy
 • Zmiany czasu pracy i warunków pracy dla pracowników
 • Obniżenie etatu
 • Dofinansowanie działalności i kosztów
 • Świadczenie postojowe
 • Wsparcie postojowe
 • Mikropożyczki dla przedsiębiorców
 • Kredyty i umowy
 • Podatki
 • Najmy lokali usługowych i mieszkalnych
 • Najem w galeriach
 • Podatek od nieruchomości
 • Hotele, pensjonaty, eventy
 • Biznes online i obowiązki w sprzedaży online

Tematów było sporo i mam nadzieję, że wyjaśniłam je najlepiej jak potrafiłam. Na pewno pojawi się więcej niewiadomych, ale już teraz możesz skorzystać z obejrzenia powtórki. KLIKNIJ TUTAJ >>>

Co zmienia nowa specustawa?

Należy pamiętać, że to projekt. Zmienia on dosyć dużo. Przynajmniej w minimalnym zakresie. Podkreślam dodatkowo, że projekt będzie jeszcze dyskutowany, a to oznacza, że pewne przepisy mogą się nieznacznie zmienić (nie muszą, ale mogą).

Poniżej przedstawiam najważniejsze rozwiązania istotne dla przedsiębiorców. To oczywiście tylko niektóre informacje ze specustawy. Po więcej zachęcam Cię do przeczytania projektu, ale od razu zastrzegam, że nie jest to przyjemne i łatwe!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

O dodatkowym zasiłku opiekuńczym już pewnie słyszałeś, ale teraz doszły nieznaczne zmiany. Komu on przysługuje i co się zmieniło?

 • nadal dla rodziców dzieci do lat 8,
 • w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo
 • niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID 19 [tej opcji wcześniej nie było!]
 • dla rodziców, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
 • nie obciąża kieszeni pracodawcy – płacony z FUS
 • przez okres zamknięcia placówek

Przedłużenie zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być przedłużany, a o tym mówi zapis poniżej. Nie wiadomo zatem jak długo szkoły będą zamknięte…

„Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1 i 1a, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.”;

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców a pakiet antykryzysowy

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców to jeden z najważniejszych punktów, na który wiele osób czeka.

Co to jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje gdy w następstwie wystąpienia
COVID 19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni
kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Co na to ustawa?

Art. 15zr. 1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. (…)

3. Świadczenie postojowe nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, której przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo umowy cywilnoprawnej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

4. Świadczenie postojowe przysługuje gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe.

5. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r.

6. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;

2) wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

7. Osobie wykonującej umowę zlecenia świadczenie postojowe nie przysługuje jeżeli zleceniodawca otrzymał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19.

8. Wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Art. 15zs.

1.  Świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo, z zastrzeżeniem art. 15zw.

2. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zt ust. 8, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

4. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Art. 15zt.

1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać świadczenie postojowe po raz drugi na wniosek osoby, której wypłacono świadczenie postojowe.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w art. 15zt ust.3 pkt 1 i 2, oraz oświadczenie osoby uprawnionej, że jej sytuacja materialna w następstwie wystąpienia okoliczności potwierdzonych we wniosku lub załączniku do wniosku, o których mowa w art. 15zt ust. 3 i 4, nie uległa poprawie.

3. Wypłata świadczenia postojowego po raz drugi może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zs ust. 1. (…)

Art. 15zu.

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

2. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 130 i 1495).

 

Jakie są warunki postojowego?

 • Przestój nieprzerwanie 30 dni
 • gdy nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 • jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
 • zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r.
 • jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 • jednorazowa wypłata
 • nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu
 • Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Brak poprawy sytuacji – możliwe drugie świadczenia (łącznie max 4160 zł)

Ile wynosi świadczenie postojowe?

image 1

Jak się ubiegać o świadczenie postojowe?

 • Wniosek do ZUS – JDG lub za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego
 • Możliwe drugie świadczenie od Prezesa ZUS
 • Forma papierowa albo drogą elektroniczną (też system ZUS)
 • Oświadczenie:
 • Wysokość przychodów
 • Nie więcej niż 300%
 • Przestój w prowadzeniu JDG
 • Różnica w przychodzie 15%
 • Umowy powinny być zgłoszone do ZUS (np. zlecenie) – będzie weryfikacja
 • Inne wymogi przy umowach cywilnoprawnych [*art. 15 zv ust. 4]

Pakiet antykryzysowy daje dofinansowanie od starosty – WSPARCIE POSTOJOWE

To coś innego niż świadczenie postojowe. To kolejne możliwe wsparcie. Co to jest? Zobacz poniżej:

image 2

Jakie są warunki otrzymania wsparcia?

Oto co mówi projekt ( na końcu moje podsumowanie).

Art. 15zza. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy (…)  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu ust. 3, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów odrębnych, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za pracę”;
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane na okres nie dłuższy niż:
1) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (…)
2) 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców w rozumieniu (…).
6. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217);
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy;
4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy;
5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
6) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;
7) rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te samekoszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
10. Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega
zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Czym jest spadek obrotów w przypadku pracodawcy?

image 4

Na grafice widzisz, na jaką pomoc możesz liczyć pracodawca, który osiągnie konkretny prób spadku obrotów (30, 50 albo 80%).

Co gdy nie zatrudniasz pracowników?

Wówczas również możesz liczyć na dofinansowanie od starosty.

Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Co to oznacza?

 • Dofinansowanie będzie obejmowało część kosztów prowadzenia przez niego działalności;
 • przyznawane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 • wypłacane jednorazowo
 • obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie
 • mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie określone progi

Czym jest spadek obrotów w przypadku JDG bez pracowników?

image 5
Na grafice widzisz, na jaką pomoc możesz liczyć przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, który osiągnie konkretny próg spadku obrotów (30, 50 albo 80%).

Mikropożyczki od starosty

Planowane są ułatwienia jeśli chodzi o pożyczki do 5 tys. zł.

Jakie będą warunki udzielania takich pożyczek od starosty?

 • Do 5 tys. zł
 • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
 • Dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 • Oprocentowanie stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski
 • Okres spłaty pożyczki – max 12 miesięcy,
 • Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji
 • weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.

Chcesz ruszyć ze swoim biznesem online? Chcesz sprzedawać w Internecie i nie wiesz od czego zacząć? Jak to zrobić zgodnie z prawem? To koniecznie zapraszam na webinar!

Na You Tube do sklepu grafiki 722x361 1
Webinar znajdziesz [TUTAJ]>>>

Pakiet antykryzysowy a podatki

JPK VAT

 • odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.
 • Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Podatek od nieruchomości

 • Gmina – może wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości
 • Przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Zmian jest znacznie więcej. To pierwsza część. Spodziewaj się kolejnych w kolejnych dniach.

Jeśli już teraz masz pytanie to zadaj je w komentarzu. Podziel się tym, jak Tobie daje się we znaki okres koronawirusa…

Pamiętaj o możliwości obejrzenia webinaru “Koronawirus a Firma – ważne zmiany dla przedsiębiorców”. Odbierz dostęp TUTAJ >>>

https://legalnybiznesonline.pl/zus-dla-przedsiebiorcow-w-czasach-koronawirusa-odroczenia-i-umorzenia/
https://legalnybiznesonline.pl/praca-zdalna-a-koronawirus-o-czym-nalezy-pamietac/
https://legalnybiznesonline.pl/koronawirus-a-branza-turystyczna-kiedy-nalezy-zwrocic-zadatek-klientom/

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 23.03.2020

Autorka wpisu

Ilona Przetacznik

Ilona Przetacznik

Radca prawny, przedsiębiorca, ekspert prawa online, prawa autorskiego, AI, e-commerce, RODO i umów. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dostarcza nieszablonowe rozwiązania prawne pomnażające zyski i spokój przedsiębiorcom, zarówno na początku ich drogi, jak i w rozwoju. Jej butikowa kancelaria prawna dostarcza merytoryczne wsparcie i przygotowanie dokumentów oraz wzorów w sklepie prawnym #LBO.

Zapisz się do Newslettera

I otrzymaj prezent Audyt Prawny Biznesu Online

Warto przeczytać

Shopping Cart