Ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców

Ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców – zmiany krajowe RODO

Czas czytania: 4 minut

Polski ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom mikroprzedsiębiorców i pomóc im dostosować się do RODO. Bez ponoszenia olbrzymich kosztów.

Jak wiesz, RODO w różnym stopniu obejmuje wszystkich, zarówno dużych jak i małych. Niestety, w porównaniu do tych dużych firm, mali przedsiębiorcy muszą ponieść nieproporcjonalnie większe koszty, jeśli chodzi o wdrożenie i stosowanie nowych przepisów w swoich działalnościach.

Dlatego od początku staram się ich w tym wspierać poprzez dzielenie się darmową wiedzą w #Legalnych Kawach czy tworzeniem produktów do samodzielnego wdrożenia takich jak Pakiety RODO MUST HAVE.

Jedna ze zmian jakie wchodzi w życie 4 maja 2019 r. to ułatwienie realizacji obowiązku informacyjnego. Tego obowiązku, który każdy otrzymywał w ilościach hurtowych na swoje skrzynki e-mail po wejściu w życie RODO, czyli niecały rok temu.

Mali przedsiębiorcy to filar gospodarki unijnej, co ustawodawca podkreśla w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców.  Dlatego chciałby, żeby dolegliwości i przede wszystkim koszty związane z wdrożeniem RODO były niewielkie.

Co dokładnie wprowadza ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców?

Przepis art. 130 ustawy zmieniającej mówi, że:

Art. 130. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Administrator będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), wykonuje obowiązki informacyjne określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie umów, o których mowa w rozdziale 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do administratora danych, który:


1)      przetwarza dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, lub

2)      udostępnia je innym administratorom, z wyjątkiem przypadku gdy:

a)      osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych, albo

b)      udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze.”.

Mikroprzedsiebiorcy będą mogli zrealizować obowiązek informacyjny względem klientów, będących konsumentami poprzez np. wywieszenie pełnej informacji w swojej siedzibie albo poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.

Czego dotyczy, a czego nie dotyczy ta zmiana, mówiąc bez zbędnego ą-ę?

  • Dotyczy umów z konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość,
  • Nie dotyczy danych wrażliwych,
  • Dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo przedsiębiorców, czyli:

mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

  • Nie dotyczy przedsiębiorców, którzy udostępniają dane innych administratorom,
  • Klient-konsument powinien mieć rzeczywistą możliwość zapoznania się z treścią tego obowiązku.

Przykład

Salon fryzjerski, który świadczy usługi na rzecz klientów zbiera ich dane takie jak imię, nazwisko, numer telefonu. Ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców polega na tym, że nie musi wymagać od każdej osoby podpisania treści obowiązku informacyjnego. Wystarczy, że taka treść znajdzie się w lokalu fryzjerskim, w widocznym miejscu. Oczywiście, o ile taki salon nie przetwarza danych wrażliwych.

Zwróć uwagę na specyfikę branży

Zwróć jednak uwagę, że wszystko zależy od specyfiki danej branży i danego mikroprzedsiębiorcy. W każdym wypadku należy dokonać własnej analizy przetwarzania danych i występujących ryzyk.

Może się na przykład okazać, że salon fryzjerski oprócz samego strzyżenia, w związku z czym zbiera jedynie imię, nazwisko i numer telefonu, realizuje także inne usługi i zbiera więcej danych.

Może też współadministrować danymi razem z salonem kosmetycznym, albo zatrudniać kosmetyczkę, która z kolei gromadzi dane wrażliwe w kartach klienta.

Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu swojej sytuacji, skontaktuj się ze mną tutaj.

Czy RODO pozwala na odmienne regulacje krajowe?

RODO chce wspierać małych przedsiębiorców od początku.

Już sam motyw 45 RODO stanowi, że:

„ Niniejsze rozporządzenie nie nakłada wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego powinno określać także cel przetwarzania. Ponadto prawo to może doprecyzowywać ogólne warunki określone w niniejszym rozporządzeniu dotyczące zgodności przetwarzania z prawem, określać sposoby wskazywania administratora, rodzaj danych osobowych podlegających przetwarzaniu, osoby, których dane dotyczą, podmioty, którym można ujawniać dane osobowe, ograniczenia celu, okres przechowywania oraz inne środki zapewniające zgodność z prawem i rzetelność przetwarzania.”.

Wskazuje, że wewnętrzne regulacje mogą doprecyzowywać określone obowiązki albo uprawnienia.

Podsumowanie

Pozytywnie należy ocenić zmianę wprowadzoną przez ustawę. Niemniej jednak, obawiam się, że ten jeden element niewiele zmieni w sytuacji mikroprzedsiębiorców, gdyż pozostałe elementy RODO i tak należy wdrożyć.

Sama treść obowiązku informacyjnego niewiele zmniejsza koszty pełnego wdrożenia RODO w działalności, bo to tylko mały fragment całości.

5 najważniejszych zmian sektorowych – video

Jeżeli wolisz oglądać i chcesz poznać trochę więcej ułatwień dla mikroprzedsiębiorców (albo utrudnień…) to obejrzyj szkolenie live #LegalnaKawa nr 55 – 5 najważniejszych ułatwień dla mikroprzedsiębiorców w związku z wejściem zmian sektorowych.

Udostępnij ten wpis dalej. Podziel się z innymi! 🙂

https://www.facebook.com/LegalnyBiznesOnlineIP/videos/480456156057618/

A jak Ty oceniasz to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców? Napisz w komentarzu.

Wszystkiego Legalnego !

Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 2 maja 2019 r.

Awatar użytkownika

Cześć! Nazywam się Ilona Przetacznik i jestem radcą prawnym. Pokazuję małym przedsiębiorcom na co zwrócić uwagę podpisując umowę oraz wskazuję legalną stronę biznesów online.