Bardzo nami miło, że zdecydowałeś się dołączyć do naszej społeczności #Legalnej Strefy Biznesu. 

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami rejestracji, które obowiązują Ciebie i nas. Znajdziesz tu także informację o sposobie dostępu do treści znajdujących się w Legalnej Strefie Biznesu jak i zasady korzystania z niej.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Podoba Ci się ten regulamin? Nie kopiuj. Skorzystaj z zakupu na stronie legalnybiznesonline.pl i uzyskaj swoją licencję. Wartość: 3 500 zł. Nie narażaj siebie ani swojego biznesu na wezwanie i dodatkowe koszty. Wzór do kupienia znajdziesz tutaj. Możesz także skontaktować się na kontakt@legalnybiznesonline.pl w celu przygotowania dla Ciebie indywidualnego dokumentu przez Kancelarię #LBO.

 

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez LBO sp. z o.o. oraz korzystania ze Platformy Legalna Strefa Biznesu prowadzonej przez spółkę LBO sp. z o.o. Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.
 2. Platforma Legalna Strefa Biznesu jest dostępna w na Stronie internetowej w domenie https://www.legalnastrefabiznesu.pl/ i na odpowiednich podstronach oraz jest zarządzana przez LBO sp. z  o.o., dalej także jako LBO.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się z LBO używając następujących danych kontaktowych:
 • adres e-mail: kontakt@legalnastrefabiznesu.pl.
 1. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Pakiet wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Zasobów Legalnej Strefy Biznesu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Użytkownik może porozumiewać się z LBO za pomocą adresu poczty elektronicznej.
 3. Zasady korzystania ze Strony, Platformy #Legalna Strefa Biznesu oraz składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin. 
 4. LBO udostępnia Klientowi nieodpłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Platformy #Legalnej Strefy Biznesu i przed zawarciem Umowy. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 5. Warunkiem skorzystania z Platformy #Legalna Strefa Biznesu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 6. Ceny podane na Stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. 
 7. Informacje podane na Stronie, w szczególności opisy oraz ceny Pakietów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. W ramach korzystania ze Strony zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 
 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Platformy spamu,
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Platformie.
 1. Nakazuje się:
 1. Korzystanie ze Platformy  w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie ze Platformy  w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Platformy wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. W celu usunięcia konta Klienta należy zalogować się na Platformę, kliknąć avatar profilu Klienta znajdujący się w prawym górnym rogu Strony, wybrać Edit Profile i wybrać opcję Deactivate w kolumnie znajdującej się po lewej stronie. Należy także pamiętać o dezaktywacji planu abonamentowego. 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. LBO, Usługodawca –  LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowana przez Ilonę Przetacznik- Prezesa Zarządu.
 2. Klient/Usługobiorca/Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie, zawierająca Umowę i korzystająca z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z LBO Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący Zamówienia usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Konto – konto Klienta założone na Platformie, umożliwiające dostęp do Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu. Konto Klienta tworzone jest automatycznie po zawarciu Umowy.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Platformy .
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Platforma/ Platforma Legalna Strefa Biznesu– platforma za pomocą której Klient korzysta z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu. Okres na jaki dostęp do Platformy #Legalna Strefa Biznesu jest Klientowi udzielany zależy od Pakietu wykupionego przez Klienta.
 9. Strona –  strona internetowa dostępna pod adresem https://www.legalnastrefabiznesu.pl/ oraz na odpowiednich podstronach za pośrednictwem której Klient może dokonywać Zamówień oraz logować się do Platformy #Legalna Strefa Biznesu.
 10. Zasoby Legalnej Strefy Biznesu – treści cyfrowe (m.in. szkolenia on-line, kursy, poradniki, artykuły, forum dyskusyjne, grupy tematyczne itd.) i usługi udostępnianie Użytkownikowi na Platformie po zawarciu Umowy i przez czas zgodny z wybranym przez Klienta Pakietem. Dostęp do Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu Klient uzyskuje po zalogowaniu się na Konto. Zasoby #Legalnej Strefy Biznesu nie są dostarczane w inny sposób niż udostępnienie w ramach Platformy po zalogowaniu na Konto Klienta  (w szczególności nie są dostarczane na nośnikach materialnych) o ile nie zastrzeżono wprost inaczej. 
 11. Usługi –usługi elektroniczne świadczone drogą elektroniczną przez LBO na rzecz Klienta, w tym usługi świadczone w ramach zawartej Umowy zgodnie z zakupionym przez Klienta Pakietem. Usługi świadczone są odpłatnie, chyba, że w wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 12. Pakiet– usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy polegająca na dostępie do treści cyfrowych i usług dostępnych w ramach Platformy (Zasoby #Legalnej Strefy Biznesu) przez czas określony podczas składania Zamówienia i wybrany przez Klienta przed zawarciem Umowy. Pakiety są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Opis Pakietu jest prezentowany każdorazowo na Platformie. Pakiety różnią się między sobą czasem obowiązywania.
 13. Umowa –  autoodnawialna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na subskrypcji Zasobów Legalnej Strefy Biznesu dostępnych na Platformie Legalna Strefa Biznesu przez czas zgody z Pakietem wybranym przez Klienta przed zawarciem Umowy. Umowa jest odpłatna, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Umowa na charakter autoodnawialny co oznacza, że będzie automatycznie przedłużana na kolejny okres zgodny z wybranym przez Klienta Pakietem, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji.
 14. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z LBO na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 15. Formularz zamówienia – formularz dostępny za Stronie i za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę. 
 16. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Operator płatności – Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 18. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 19. Płatność – wpłata na konto LBO za pośrednictwem dostępnych na Stronie sposobów płatności internetowych.
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 21. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 23. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 25. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 26. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Strony i Platformy w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony, Platformy oraz innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania ze Strony i Platformy, w tym korzystania z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu oraz składania Zamówień na Pakiety potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. LBO zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie w ramach Strony i Platformy.
 2. LBO podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i Platformy.
 3. Hasło Klienta Platformy szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia odczytanie go przez LBO.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Platformy wyłącznie we własnych celach. 
 2. Zabrania się:
 1. korzystania z Platformy w celach wyłącznie promocyjnych i reklamowych;
 2. korzystania z Platformy na rzecz podmiotów trzecich;
 3. rozpowszechniania pozyskanych na Platformie informacji;
 4. korzystania z Platformy w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
 5. prezentowania na Platformie treści wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób; w przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu na Platformie ww. treści LBO zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Konta Klienta na zasadach i w trybie określonym Regulaminie;
 6. wprowadzania treści zagrażających integralności systemów informatycznych lub/i Platformy.
 1. LBO ma prawo do stałego lub czasowego zablokowania Konta naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. LBO informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń zaleca:
 1. instalację oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie go na urządzeniu z którego Użytkownik korzysta;
 2. uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Platformy.
 1. LBO informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z wystąpieniem zagrożenia związanego z atakami hackerów. 
 2. LBO informuje, że korzysta z zabezpieczeń i stosuje zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które mają na celu minimalizację ryzyka naruszenia danych osobowych oraz wystąpienia niepożądanych ataków na urządzenia Użytkowników korzystających z Platformy.

 

§5 PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE

 1. LBO świadczy w ramach Umowy usługi świadczone drogą elektroniczną związane z szeroko pojętym biznesem i prawem, polegające na dostępie do Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu. Zakres materiałów wchodzących w skład Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu podlega regularnemu zwiększaniu się. 
 2. Długość dostępu do Zasobów #Legalnej Strefy biznesu zależy od Pakietu wybranego i opłaconego przez Klienta.
 3. Specyfika każdego Pakietu oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Pakietów na Stronie.
 4. Materiały wchodzące w skład Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Klienta w celu identyfikacji pochodzenia materiału w razie naruszenia zasad korzystania z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu przez Użytkownika. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający Pakiet wyraża zgodę na takie oznaczenia  i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.

§6 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Strony LBO świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez LBO w ramach Strony jest umożliwienie Klientowi zawarcia Umowy ze LBO drogą elektroniczną za pomocą Formularza zamówienia. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie. Umowa o utworzenie i utrzymywanie Konta zostaje zawarta z chwilą zawarcia Umowy. Klient wskazuje w formularzu rejestracyjnym imię, nazwisko, hasło  oraz potwierdzenie hasła w celu utworzenia indywidualnego Konta, akceptuje Regulamin, Politykę prywatności i składa Zamówienie.
 4. Utworzenie Konta jest konieczne do korzystania z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu znajdujących się na Platformie.
 5. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Użytkownik loguje się do Konta Klienta poprzez e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. Zmiana hasła możliwa jest poprzez kliknięcie  avatara profilu Użytkownika, który znajduje się w prawym górnym rogu, wybranie Edit Profile, a następnie opcji Authentication dostępnej z lewej strony ekranu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, LBO podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. LBO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony i Platformy. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu.
 9. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić LBO w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta lub zabezpieczającego go hasła bądź jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.
 10. Zabronione jest udostępnianie danych Konta podmiotom trzecim.
 11. Klient może edytować i uzupełniać swoje dane po zalogowaniu się do Konta, kliknięcie avatara profilu  w prawym górnym rogu i wybranie opcji Edit Profile.
 12. Dane Użytkownika widoczne domyślnie na Platformie to imię, nazwisko i inne dane uzupełnione przez Użytkownika w zakładce Edit Profile. Zakres danych dotyczących Użytkownika i dostępnych dla innych Użytkowników zalogowanych na Platformie zależy od Użytkownika, który może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane.
 13. Jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zarejestrować maksymalnie jedno Konto. Chyba, że dokona zakupu kolejnego Pakietu, korzystając z innego adresu e-mail. 
 14. LBO może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji Konta i uprawniona jest do wprowadzenia zmian/uzupełnienia informacji dotyczących Klienta za zgodą Klienta.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta LBO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto lub pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 16. W wypadku Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta LBO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Platformy lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, Platformy czy Strony w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla LBO, podaje Usługodawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Strony i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 17. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 18. Klient może usunąć konto w każdym czasie.
 19. Wskutek usunięcia Konta Klient traci dostęp do Platformy #Legalna Strefa Biznesu.
 20. W celu usunięcia konta Klienta należy zalogować się na Platformę, kliknąć avatar profilu Klienta znajdujący się w prawym górnym rogu strony, wybrać Edit Profile i wybrać opcję Deactivate w kolumnie znajdującej się po lewej stronie. Należy także pamiętać o dezaktywacji planu abonamentowego. 
 21. LBO świadczy również na rzecz Klientów i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli posiada zgodę na świadczenie tej usługi. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies. 
 22. LBO zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w tym przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

§7 PLATFORMA #LEGALNA STREFA BIZNESU

 1. Platforma Legalna Strefa Biznesu dostępna jest po zalogowaniu się na Konto Klienta. 
 2. Dostęp do Zasobów Legalnej Strefy Biznesu znajdujących się na Platformie jest czasowy i zależy od Pakietu wybranego i opłaconego przez Klienta.
 3. W ramach dostępu do Platformy Użytkownik może edytować informacje o sobie, dołączać do grup dostępnych na Platformie, wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami (m.in. wysyłać wiadomości, tworzyć posty, zadawać pytania).
 4. Dostęp do Platformy i zgromadzonych w jej ramach Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty, w terminie do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty  o ile inaczej nie wskazano w opisie Pakietu. 
 5. Użytkownik loguje się do Platformy poprzez zalogowanie się na stronie: legalnastrefabiznesu.pl klikając w komunikat „Zaloguj” i przechodząc na podstronę https://legalnastrefabiznesu.memberful.com/auth/sign_in poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

§8 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Korzystanie z Zasobów Legalnej Strefy Biznesu możliwe jest po wykupieniu Pakietu i zalogowaniu się na Platformę przez Klienta.
 2. Klient może dokonać zakupu Pakietu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Pakietów w różnych cenach. Pakiety różnią się między sobą okresem subskrypcji (okresem na jaki Umowa jest zawierana). Szczegółowy opis każdego z Pakietów znajduje się na Stronie.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem zawarcia Umowy Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Wybieram” pokazany wraz z ceną i opisem Pakietu, w wyniku czego wybrany Pakiet zostanie dodany do koszyka zakupowego. W dalszej kolejności Klient wypełnia Formularz zamówienia, który pokazuje się na ekranie po kliknięciu w przycisk „Wybieram”.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu zamówienia następujących danych:
 1. Imię i nazwisko lub nazwy firmy w polu „Imię i nazwisko” jeśli zakupu dokonujesz w ramach swojej działalności gospodarczej,
 2. opcjonalnie NIP,
 3. adres (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 4. numeru telefonu,
 5. adres e-mail,
 6. numer karty płatniczej,
 7. akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności i cookies. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
 8. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (jeśli dostępne),
 9. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez LBO poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”, który wskazuje na konieczność zapłaty
  za Zamówienie.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych wyboru Pakietu.
 2. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z LBO Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Płatność za Pakiet następuje poprzez obciążenie karty do płatności podanej w Formularzu zamówienia przez Klienta. Płatność pobierana jest za pośrednictwem Operatora płatności.
 5. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 6. Umowę  traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 7. LBO zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. niemożliwości pobrania środków z konta bankowego Klienta.
 1. Dostęp do Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu za pomocą Platformy nastąpi po zawarciu Umowy niezwłocznie, (do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty) lub w terminie wskazanym w opisie danego Pakietu.
 2. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§9 FORMA PŁATNOSCI- PŁATNOŚĆ AUTOMATYCZNA

 1. W ramach Strony dostępną formą płatności w ramach Formularza Zamówienia jest płatność automatyczna. Płatność automatyczna (cykliczna/odnawialna) polega na cyklicznym pobieraniu opłaty za Pakiet z karty płatniczej podanej przez Klienta podczas składania Zamówienia bez konieczności wykonywania transakcji po wygaśnięciu Pakietu. 
 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora płatności, zgodnie z Regulaminem Operatora płatności i LBO nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 3. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych związanych z płatnością automatyczną odbywa się za pośrednictwem Operatora płatności. W trakcie składania Zamówienia Klient upoważnia LBO do zapisania metody płatności i pobierania automatycznego tak długo aż Klient zakończy Umowę. 
 4. LBO ma prawo zmienić cenę Pakietu z chwilą odnowienia Umowy na następny okres subskrypcyjny przy czym Klient zostanie poinformowany o takiej zmianie i będzie miał możliwość zrezygnować z autoodnowienia Umowy.
 5. Jeśli podczas okresu obowiązywania Umowy LBO stanie się podatnikiem VAT lub innych podatków i opłat zawierających się w cenie Pakietu, cena Pakietu zostanie odpowiednio zmodyfikowana z datą kolejnej płatności.
 6. Klient w każdej chwili może wyłączyć opcje płatności automatycznej poprzez kliknięcie w avatar profilu Klienta, poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego profilu.  Anulowanie płatności automatycznej nie wpływa na długość Pakietu wykupionego do czasu anulowania i Pakiet ten aktywny jest do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. 
 7. Jeśli Klient nie chce przedłużyć subskrypcji Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu powinien anulować płatność automatyczną przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
 8. W razie otrzymania od Operatora płatności informacji, że płatność od danego Klienta nie została zrealizowana Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem obowiązywania opłaconego Pakietu.
 9. Informacje dotyczące płatności znajdują się na Koncie Klienta dostępnej po kliknięciu avatara profilu Klienta.
 10. LBO nie przechowuje danych pozwalających na realizację transakcji przy pomocy karty płatności Klienta.
 11. LBO przesyła w ramach funkcjonalności Platformy informacje o zbliżającym się końcu okresu rozliczeniowego w terminie 2 dni przed ostatnim dniem obowiązywania Pakietu przy czym w przypadku Pakietu rocznego w terminie 5 dni przed ostatnim dniem obowiązywania Pakietu rocznego. 
 12. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy w polu „Imię i nazwisko” w Formularzu zamówienia) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Kolejne faktury wystawiane są automatycznie po zaksięgowaniu na koncie Klienta wpływu opłaty od Klienta w ramach płatności automatycznych i przesyłane do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 

§10 PRZEDSPRZEDAŻ PAKIETÓW

 1. LBO może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Pakietów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Pakietu przed powszechną dostępnością i może wiązać się ze specjalnymi warunkami cenowymi Pakietu.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Pakiety, które dopiero ukażą się w Platformie.
 4. Termin dostępności Pakietów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Pakietu.
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.

 

§11 CENY PAKIETÓW 

 1. Ceny Produktów zamieszczone na Stronie są cenami brutto
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. LBO zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów prezentowanych
  na Stronie, wprowadzania nowych Pakietów, wycofywania Pakietów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Pakietów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Pakietu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

 

§12 REKLAMACJE

 1. LBO odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Pakietów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca ma obowiązek świadczyć usługi z najwyższą starannością i bez wad. 
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli świadczone usługi mają wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Pakietu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, LBO wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail LBO podany
  w niniejszym Regulaminie. 
 6. LBO ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. LBO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi LBO.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez LBO, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. LBO niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi. 

 

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować LBO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin
  do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. 
 4. LBO ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. LBO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w następujących przypadkach:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych w tym treści cyfrowych).

 1. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Pakiet wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Zasobów Legalnej Strefy Biznesu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy.  
 2. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
  do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów LBO będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku świadczenia usług w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność LBO  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami LBO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do LBO.
 4. LBO ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do LBO.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, LBO ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy.
 6. Całkowita odpowiedzialność LBO w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Pakietu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. LBO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy LBO a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LBO.

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów na Stronie i które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 1. Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 3. Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do LBO lub w inny sposób, że zakupiony Pakiet, a tym samym zawarta Umowa są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

§16 WYPOWIEDZENIE (ANULOWANIE) UMOWY

 1. Umowę można wypowiedzieć poprzez rezygnację z automatycznego odnowienia Pakietu (anulowanie subskrypcji)  i zaznaczenie w tym celu odpowiedniej opcji na Koncie Klienta. 
 2. W dniu następującym po dniu rozwiązaniu Umowy (ostatni dzień opłaconego Pakietu) i w przypadku gdy Klient nie wykupi kolejnego Pakietu na dalszy okres czasu, Konto Klienta jest automatycznie pozbawiane możliwości korzystania z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu dostępnej na Platformie, a Konto Klienta jest usuwane z systemu informatycznego.
 3. Umowa jest automatycznie rozwiązana w razie braku możliwości pobrania opłaty należnej z tytułu Umowy. 

§17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługi świadczone przez LBO, dostępne na Platformie treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną LBO i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Platformy, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę LBO.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów #Legalnej Strefy Biznesu, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez LBO działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie na Platformie, na stronach LBO i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 4. LBO udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu Umowy. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez LBO,  
 2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki treści cyfrowej,
 3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Platformy. Okres dostępu do danego Zasobu #Legalnej Strefy Biznesu, a tym samym czas trwania licencji, wskazywany jest w opisie danego Pakietu i zależny jest okresu, na który Pakiet został wykupiony. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu jak i części, bez wyraźnej zgody LBO: 
 1. udostępnianie i prezentowanie Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu osobom trzecim, 
 2. publikowanie Zasobów #Legalnej Strefy Biznesu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Zasoby #Legalnej Strefy Biznesu nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 2. LBO informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo  Zasobów #Legalnej Strefy Online udostępnionych przez LBO stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. LBO może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 1. LBO jest uprawniony do okresowej aktualizacji Platformy i/ lub Pakietów oraz materiałów znajdujących się na Platformie (kursów, szkoleń, grup dyskusyjnych itd.). 

§18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1, 32-040 Wrząsowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901985; NIP: 9442271887, REGON: 389122010, kapitał zakładowy w wysokości pięć tysięcy złotych, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowana przez Ilonę Przetacznik- Prezesa Zarządu, zwana w Regulaminie również LBO. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@legalnastrefabiznesu.pl. 
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na Stronie będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Pakietu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem Operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Strony, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:   
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony , LBO podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Platforma, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1-bOD8wu2Q68b1FCs-Ugb-MBAXE22Kx58/view?usp=sharing 

§19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. LBO wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a LBO,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. Niektóre usługi mogą być częściowo wykonywane w języku angielskim (funkcjonalności Platformy). 
 2. LBO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i okresów Pakietów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie LBO na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, LBO deklaruje niezastosowanie wskazanego postanowienia. Pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy LBO a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. LBO wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności: https://drive.google.com/file/d/1-bOD8wu2Q68b1FCs-Ugb-MBAXE22Kx58/view?usp=sharing

Link do niniejszego Regulaminu: ________________________________________

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

 

LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

32-040 Wrząsowice Reklamacja Pakietu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Pakiet……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o pakiecie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • świadczenia usług w ramach Pakietu bez wad (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy wady (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny Pakietu o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

 

LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

32-040 Wrząsowice 

 

Reklamacja Pakietu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Pakiet ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o Pakiecie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • świadczenia usług wchodzących w skład Pakietu bez wad (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy wady  (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny Pakietu o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Pakiet, a tym samym zawarta Umowa jest bezpośrednio związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________ Podpis: __________________
ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

 

LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

32-040 Wrząsowice 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTAMiejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data dostępu do zamówienia: …………………………….

 

LBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiklinowej 1,

32-040 Wrząsowice 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Pakiet, a tym samym zawarta Umowa jest bezpośrednio związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………Data: _____________________ Podpis: _____________