KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – WIRTUALNA ASYSTENTKA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ilona Przetacznik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radca Prawny Ilona Przetacznik, NIP: 686 166 2591 dalej jako „Administrator”.

II. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@legalnybiznesonline.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
1) w celu i przez czas konieczny do podjęcia kroków niezbędnych przed zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych podanych dobrowolnie przez kandydata – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a – w przypadku danych wrażliwych podanych przez kandydata,
2) do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została pozyskana),
3) w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego celu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody
W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na pod-stawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usługi chmurowej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, kancelarii prawnej, podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz Administratora, pracownikom i współpracownikom itp.

VI. Przekazywanie do Państw trzecich
W związku z faktem, że korzystamy z usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę Państwa danych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do prze-noszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań oraz brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach.

X. Profilowanie
W ramach działalności Administratora nie profilujemy Państwa danych.

 

Link do ankiety rekrutacyjnej: TUTAJ

Zapraszam do współpracy!